ПочетнаUncategorizedЈавна презентација урбанистичких пројеката

Јавна презентација урбанистичких пројеката

Јавна презентација урбанистичких пројеката

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС и 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 ,145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и  чл. 91 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (,,Службени гласник РС” бр. 32/2019)

Објављује:

  1. Урбанистички   пројекат  за  изградњу  постројења  за   пречишћавање   отпадних вода насеља Кнић на к.п. бр.2578 и приступне саобраћајнице на деловима к.п.бр.:356
  2. Урбанистички пројекат за изградњу предшколске установе са пратећим садржајима на к.п. бр.31/1 и 31/3 КО Гружа, општина Кнић
  3. Оглас презентације
Подели: