PočetnaDruštvoJoš devet dana do otvaranja ponuda za javnu nabavku za građevinske radove na sanaciji objekta regionalnog centra za stare sa prihvatnom stanicom u Ravnom Gaju, opština Knić – parterno uređenje

Još devet dana do otvaranja ponuda za javnu nabavku za građevinske radove na sanaciji objekta regionalnog centra za stare sa prihvatnom stanicom u Ravnom Gaju, opština Knić – parterno uređenje

Još devet dana do otvaranja ponuda za javnu nabavku za građevinske radove na sanaciji objekta regionalnog centra za stare sa prihvatnom stanicom u Ravnom Gaju, opština Knić – parterno uređenje

Opština Knić raspisala je javnu nabavu za građevinske radove na sanaciji objekta regionalnog centra za stare sa prihvatnom stanicom u Ravnom Gaju, opština Knić – parterno uređenje.

S obzirom da je trenutno urađena samo prva faza rekonstrukcije kompleksa – rekonstrukcija postojećeg glavnog objekta, predviđeno je potpuno i sveobuhvatno uređenje partera oko objekta.

Radovi obuhvataju: sabraćajnice i parking, ozeljenjavanje – hortikulturni radovi, parterna rasveta.

USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

 • Ponuđač u postupku javne nabavke mora da dokaže da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (član 75. stav 1. tačka 1) Zakona).
 • Ponuđač u postupku javne nabavke mora da dokaže da on i njegov  zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (član 75. stav 1. tačka 2) Zakona).
 • Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji. (član 75. st. 1. tačka 4) Zakona).
 • Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom. (član 75. stav 1. tačka 5) Zakona).
 • Ponuđači su dužni da pri sastavljanju svojih ponuda izričito navedu da su poštovali obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (član 75. stav 2. Zakona).

DODATNI USLOVI

Ponuđač mora da raspolaže potrebnim brojem i kvalifikacijama izvršilaca za sve vreme izvršenja ugovora o javnoj nabavci i to:

 1. najmanje 20 izvršilaca,
 2. najmanje 1 diplomiran i inženjer koji poseduje važeću licencu Inženjerske komore Srbije, i to: licencu 400 ili 401 ili 410 ili 411 ili 800 – koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci
 3. najmanje jedno lice za bezbednost na i zdravlje na radu
 4. najmanje 1 diplomirani inženjer koji poseduje važeću licencu Inženjerske komore Srbije, i to: licencu 450 koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci
 • Ponuđač mora da raspolaže (po osnovu vlasništva, zakupa, lizinga) opremom za izvođenje sledećih radova: zemljanih radova, radova na otklanjanju šuta, zidarskih radova, građevinsko-zanatskih radova, instalaterskih radova i drugih radova koji se izvode u okviru predmeta javne nabavke.
 • Da je ponuđač u prethodnih šest godina od dana objave Poziva na Portalu javnih nabavki realizovao ugovor e u ukupnoj vrednosti od najmanje 25.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost, a koji se odnose na izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova i instalaterskih radova (elektroinstalacije) na radovima parternog uređenja oko objekata.
 • Da ponuđač u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kome je na Portalu javnih nabavki objavljen Poziv za podnošenje ponuda. nije bio nelikvidan.
 • Da ostvareni poslovni prihod u poslednje tri godine (2015, 2016, 2017) za koje su dostavljeni podaci mora da bude veći od, 39.000.000,00 dinara;
 • Obilazak lokacije je obavezan za ponuđače kako bi ponuđačdetaljno pregledao lokaciju i izvršio uvid u projektno tehničku dokumentaciju i dobio sve neophodne informacije potrebne za pripremu prihvatljive ponude.
 • Ponuđač mora da poseduje sertifikate o ispunjenosti standarda ISO 9001, sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001-2004 – zaštita životne sredine, OHSAS 18001 – 2007, bezbednost na radu iliodgovarajuće za oblast sertifikacije koja je u logičnoj vezi sa predmetom javne nabavke.

Sredstva za realizaciju ovog projekta opština Knić obezbedila je preko Kancelarije za upravanje javnim ulaganjima Republike Srbije.

Rok za dostavljanje  ponuda za otvoreni postupak javne nabavke za građevinske radove na sanaciji objekta regionalnog centra za stare sa prihvatnom stanicom u Ravnom Gaju, opština Knić – parterno uređenje  je 20.09.2018. godine do 10 časova.

Pozivamo sve firme koje se bave ovom oblašću da dostave svoje ponude. Ovo je prva od tri planirane faze koje se tiču adaptacije objekta regionalnog centra za stare.

Konkursnu dokumentaciju kao i poziv za dostavljanje ponuda za pomenutu javnu nabavku možete pronaći na portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2025297