PočetnaLokalna poreska administracija

Lokalna poreska administracija

U okviru Opštinske uprave opštine Knić – Odeljenja za finansije privredni razvoj i društvene delatnosti formirana je Lokalna poreska administracija koja je započela sa radom 01.05.2009. godine. Ova administracija je u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave preuzela nadležnost Ministarstva finansija – Poreske uprave u poslovima utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih izvornih javnih prihoda.

Odluke i obrasci iz oblasti lokalne poreske administracije

Odluke iz oblasti lokalne poreske administracije za 2020. godinu

Odluke iz oblasti lokalne poreske administracije za 2019. godinu

Odluke iz oblasti lokalne poreske administracije za 2018. godinu

Odluke iz oblasti lokalne poreske administracije za 2017. godinu

Odluke iz oblasti lokalne poreske administracije za 2016. godinu

Odluke iz oblasti lokalne poreske administracije za 2015. godinu

Odluke iz oblasti lokalne poreske administracije za 2014. godinu

Lokalna poreska administracija, opštine Knić obavlja sledeće poslove:
 • poslove lokalne poreske administracije u skladu sa pozitivnim materijalnim propisima kojima su uvedeni i uređeni lokalni javni prihodi i odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
 • vodi poreski postupak (utvrđivanje, naplatu i kontrolu) za izvorne lokalne javne prihode i stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika, a naročito vodi registar obveznika izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave na osnovu podataka iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika,
 • vrši utvrđivanje izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave rešenjem za poreske obveznike za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik (samooporezivanje) u skladu sa zakonom,
 • vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom,
 • vrši redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja u skladu sa zakonom,
 • primenjuje jedinstveni informacioni sistem za lokalne javne prihode,
 • vodi poresko knjigovodstvo za lokalne javne prihode u skladu sa propisima,
 • pruža osnovnu stručnu i pravnu pomoć poreskim obveznicima o poreskim propisima iz kojih proizilazi njihova poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda,
 • u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi, po službenoj dužnosti dostavlja poreskoj upravi dokaze o činjenicama koje sazna u vršenju poslova iz svoje nadležnosti a koje su od značaja za utvrđivanje ili kontrolu pravilnosti primene poreskih propisa za čiju je primenu nadležna poreska uprava,
 • vrši izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom,
 • vrši i druge poslove poverene od strane skupštine opštine, predsednika opštine, opštinskog veća i načelnika opštinske uprave
Utvrđivanje poreza na imovinu

Utvrđivanje i naplata poreza na imovinu vrši se u skladu sa odredbama Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, broj 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10,24/11, 78/11, 47/13 i 68/14– dr. Zakon i 95/2018 u daljem tekstu: Zakon) a u pogledu načina utvrđivanja, postupka po pravnim lekovima, načina i rokova plaćanja poreza, kamate, povraćaja poreza, zastarelosti naplate, prinudne naplate, kaznenih odredaba i ostalog što nije posebno uređeno ovim zakonom, primenjuje se zakon kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige porez na imovinu utvrđuje samooporezivanjem.

Porez na imovinu utvrđuje rešenjem  Lokalna  poreska administracija i to:

1) obvezniku koji ne vodi poslovne knjige;

2) obvezniku koji vodi poslovne knjige, u postupku kontrole, ako obveznik nije utvrdio poresku obavezu ili  ju je utvrdio netačno ili nepotpuno.

Lokalna poreska adminitracija utvrđivanje poreza vrši na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga poreskog obveznika, podataka iz evidencija nadležnih organa i drugih podataka kojima raspolaže, a od značaja su za utvrđivanje poreske obaveze.

Rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, na osnovu podataka u poreskoj prijavi i drugih podataka kojima raspolaže, Lokalna poreska administracija može doneti neposrednim odlučivanjem, bez prethodnog izjašnjavanja obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje.

Promene u toku poreske godine od značaja za visinu obaveze po osnovu poreza na imovinu ne utiču na utvrđivanje poreske obaveze za tu godinu istom obvezniku, osim u slučaju iz člana 12. stav 3. Zakona.

Porez na imovinu utvrđuje se za kalendarsku godinu, primenom odredbi Zakona, kao i odluka Skupštine opštine Knić o stopama poreza na imovinu, zonama i koeficijentima za nepokretnosti u zonama, koje važe na dan 15. decembra tekuće godine.

Za imovinu za koju poreska obaveza nastane u toku poreske godine, porez na imovinu za tu godinu utvrđuje se za period od nastanka poreske obaveze do isteka godine, odnosno do prestanka poreske obaveze u toj godini.

Obaveza podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Obveznik poreza na imovinu dužan je da podnese poresku prijavu Lokalnoj poreskoj administraciji, u roku od 30 dana, za:

1) imovinu koju nastane poreska obaveza za koju poresku prijavu nije podneo preko javnog beležnika u skladu sa Zakonom, računajući od dana nastanka poreske obaveze;

2) imovinu za koju prestane poreska obaveza za koju poresku prijavu nije podneo preko javnog beležnika u skladu sa Zakonom, računajući od dana prestanka poreske obaveze;

3) imovinu koju preduzetnik koji vodi poslovne knjige počne da evidentira u poslovnim knjigama, računajući od dana evidentiranja;

4) imovinu koju preduzetnik koji vodi poslovne knjige prestane da evidentira u poslovnim knjigama, računajući od dana prestanka evidentiranja;

5) imovinu u poslovnim knjigama fizičkog lica koje je izgubilo svojstvo preduzetnika koji vodi poslovne knjige (odjavom ili po sili zakona), računajući od dana prestanka tog svojstva;

6) nepokretnosti za koju je obvezniku prestalo, pravo na poresko oslobođenje u skladu sa članom 12. stav  3 i 4. Zakona, računajući od 184 dana od dana njenog ustupanja drugom licu radi ostvarivanja prihoda.

Poreska prijava podnosi se i za imovinu za koju obveznik ima pravo na poresko oslobođenje.

Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa Zakonom, obveznik koji vodi poslovne knjige dužan je da do 31. marta svake sledeće poreske godine podnese poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu.

Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa Zakonom, obveznik koji ne vodi poslovne knjige, dužan je da podnese poresku prijavu ako je došlo do promene od uticaja na visinu poreske obaveze za tu imovinu o kojoj nisu sadržani podaci u podnetoj poreskoj prijavi, u periodu od 1. do 31. januara poreske godine koja sledi godini u kojoj je došlo do promene koja se prijavljuje, osim u slučaju iz člana 33v. stav 1. tačka 6) Zakona.

Nepodnošenje poreskih prijava, nepodnošenje  poreskih prijava u zakonskom roku, prijavljivanje manjih iznosa poreza i davanje netačnih podataka u poreskoj prijavi, neobračunavanje, neplaćanje i neblagovremeno plaćanje poreza, od strane poreskih obveznika predstavlja poreski prekršaj u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 i 95/18).