ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2022. година

Службени гласник – 2022. година

Службени гласник број 31/2022 – 29.12.2022. године

Службени гласник број 28/2022 – 30.11.2022. године

Службени гласник број 27/2022 – 25.11.2022. године

АКТ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 1. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАРЕ
 2. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕЧЕВИЦА
 3. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОРАЧ
 4. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БУМБАРЕВО БРДО
 5. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВУЧКОВИЦА
 6. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРИВАЦ
 7. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРУЖА- ГРАБОВАЦ
 8. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГУБЕРЕВАЦ
 9. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГУНЦАТИ
 10. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРАГУШИЦА
 11. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДУБРАВА
 12. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЖУЊЕ
 13. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗАБОЈНИЦА
 14. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИКОЈЕВАЦ
 15. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КНЕЖЕВАЦ
 16. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КНИЋ
 17. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОЊУША- БРЕСТОВАЦ
 18. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 19. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛИПНИЦА
 20. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУБИЋ
 21. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУЉАЦИ
 22. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПЛАНИЋ
 23. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЈСИЈЕВИЋ
 24. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРЕТОКЕ
 25. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДМИЛОВИЋ
 26. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТИН

Службени гласник број 26/2022 – 18.11.2022. године

АКТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2022. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2023. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ
 6. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЈЕШЕВАЦ” У КО КОЊУША И КО БРЕСТОВАЦ ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА
 8. ОДЛУКА О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ КНИЋ ПРЕМА „ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ“ А.Д. КРАГУЈЕВАЦ У УЛОГ ОПШТИНЕ КНИЋ У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ „ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ“ А.Д. КРАГУЈЕВАЦ И ОТПИСУ КАМАТЕ
 9. ОДЛУКА О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 10. РЕШЕЊЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ЛИЦА ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА О СМРТИ
 11. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КНИЋУ

Службени гласник број 24/2022 – 11.10.2022. године

Службени гласник број 21/2022 – 29.09.2022. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПОДРШКУ ПОДСТИЦАЈНОМ РОДИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈУ ДЕЦЕ
 2. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У УСТАНОВИ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА“ У КНИЋУ

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД 2022-2024. ГОДИНЕ
 2. ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ СЛУЖБЕНЕ ЗГРАДЕ У КНИЋУ
 4. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА „ЦЕНТРА ЗА КУЛУТУРУ И БИБЛИОТЕКА“ У КНИЋУ
 6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА „ЦЕНТРА ЗА КУЛУТУРУ И БИБЛИОТЕКА“ У КНИЋУ
 7. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ У КНИЋУ
 8. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ У КНИЋУ
 9. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЦЕНОВНИКA РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
 10. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ – ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА, САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА

АКТ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЗ

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЗ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 18/2022 – 08.09. 2022. године

Службени гласник број 16/2022 – 08.08. 2022. године

Службени гласник број 14/2022 – 12.07. 2022. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ:

 1. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2022. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ДРУШТВЕНОЈ БРИЗИ О ДЕЦИ
 4. ОДЛУКА О НОВЧАНОМ ДАВАЊУ НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ
 5. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА И ОПШТИНА БАТОЧИНА, ЛАПОВО, РАЧА, КНИЋ, ТОПОЛА И АРАНЂЕЛОВАЦ
 6. ОДЛУКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНОГ ТЕЛА
 7. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 9. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА“ У КНИЋУ

Службени гласник број 10/2022 – 10.06. 2022. године

АКТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ:

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРЕ И БИБЛИОТЕКА“ СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ
 3. ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
 4. ОДЛУКА О ОТПИСУ ДУГА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТОДЕЛОВА „21. ОКТОБАР“ Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ
 5. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ “РАДА ШУБАКИЋ” У ГРУЖИ
 6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” У КНИЋУ
 7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ “ДОБРИЦА ЕРИЋ” У КНИЋУ
 8. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 10. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД “КНИЋ” У КНИЋУ

АКТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ

Службени гласник број 06/2022 – 06.04. 2022. године

Службени гласник број 02/2022 -01.03. 2022. године

АКТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ:

 1. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2022. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА У ДОМАЋЕМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ АКТИВНОСТИМА НА ПРЕУЗИМАЊУ СЕОСКОГ ВОДОВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГУБЕРЕВАЦ И ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 7. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД 2021-2027. ГОДИНЕ
 8. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧАН НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 9. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 10. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ
 11. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ