децембар 2022

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС и 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014