ПочетнаЛокална пореска администрација

Локална пореска администрација

У оквиру Општинске управе општине Кнић – Одељења за финансије привредни развој и друштвене делатности формирана је Локална пореска администрација која је започела са радом 01.05.2009. године. Ова администрација је у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе преузела надлежност Министарства финансија – Пореске управе у пословима утврђивања, контроле и наплате локалних изворних јавних прихода.

Одлуке и обрасци из области локалне пореске администрације

Одлука о изменама и допунама одлуке о висини и начину плаћања накнаде за коришћење јавне површине

Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Кнић

Oдлукa о просечним ценама за 2024. годину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2023.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Кнић

Одлука о просечним ценама за 2022. годину

Одлука о зонама 2022

Одлука о локалним комуналним таксама за територију општине Кнић

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2021. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2020. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2019. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2018. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2017. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2016. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2015. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2014. годину

Локална пореска администрација, општине Кнић обавља следеће послове:
 • послове локалне пореске администрације у складу са позитивним материјалним прописима којима су уведени и уређени локални јавни приходи и одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
 • води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за изворне локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника,
 • врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за пореске обвезнике за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом,
 • врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом,
 • врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом,
 • примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе,
 • води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима,
 • пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода,
 • у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи, по службеној дужности доставља пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна пореска управа,
 • врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију,
 • обавља и друге послове у складу са законом,
 • врши и друге послове поверене од стране скупштине општине, председника општине, општинског већа и начелника општинске управе
Утврђивање пореза на имовину

Утврђивање и наплата пореза на имовину врши се у складу са одредбама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10,24/11, 78/11, 47/13 и 68/14– др. Закон, 95/18, 99/18-одлука УС, 86/19 и 144/20 у даљем тексту: Закон) а у погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начина и рокова плаћања пореза, камате, повраћаја пореза, застарелости наплате, принудне наплате, казнених одредаба и осталог што није посебно уређено овим законом, примењује се закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Обвезник пореза на имовину који води пословне књиге порез на имовину утврђује самоопорезивањем.

Порез на имовину утврђује решењем  Локална  пореска администрација и то:

1) обвезнику који не води пословне књиге;

2) обвезнику који води пословне књиге, у поступку контроле, ако обвезник није утврдио пореску обавезу или  ју је утврдио нетачно или непотпуно.

Локална пореска админитрација утврђивање пореза врши на основу података из пореске пријаве, пословних књига пореског обвезника, података из евиденција надлежних органа и других података којима располаже, а од значаја су за утврђивање пореске обавезе.

Решење о утврђивању пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге, на основу података у пореској пријави и других података којима располаже, Локална пореска администрација може донети непосредним одлучивањем, без претходног изјашњавања обвезника о чињеницама које су од значаја за одлучивање.

Промене у току пореске године од значаја за висину обавезе по основу пореза на имовину не утичу на утврђивање пореске обавезе за ту годину истом обвезнику, осим у случају из члана 12. став 2 до 4. Закона, односно промене корисне површине непокретности у току пореске године.

Порез на имовину утврђује се за календарску годину, применом одредби Закона као и одлуке скупштине јединице локалне самоуправе  на чијој се територији имовина налази о стопама пореза на имовину и других аката које су јединице локалне самоуправе донеле на основу овлашћења из овог закона, који важе на дан 1. јануара пореске године.

За имовину за коју пореска обавеза настане у току пореске године, порез на имовину за ту годину утврђује се за период од настанка пореске обавезе до истека године, односно до престанка пореске обавезе у тој години.

Порез на имовину обвезник који не води пословне књиге плаћа тромесечно, у износу утврђеном решењем, сразмерном броју дана у тромесечју за које се порез плаћа у односу на пореску обавезу утврђену за пореску годину, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, на прописани уплатни рачу јавних прихода.

До доспелости пореске обавезе по решењу о утврђивању пореза на имовину за пореску годину, порески обвезник плаћа порез аконтационо – у висини обавезе за последње тромесечје претходне пореске године.

Позитивну разлику између пореза утврђеног решењем надлежног пореског органа и аконтационо плаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, порески обвезник дужан је да плати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења.

Обавеза подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину не подноси се кад обвезнику који не води пословне књиге, по основу исправе коју је саставио, оверио или потврдио јавни бележник ( у даљем тексту: извршење радње), односно правоснажне одлуке коју је јавни бележник донео у вршењу законом поверених јавних овлашћења, пореска обавеза настаје или престаје даном извршења радње, односно даном праоснажности одлуке, односно даном смрти оставиоца.

Обвезник пореза на имовину дужан је да поднесе пореску пријаву Локалној пореској администрацији, у року од 30 дана, за:

1) имовину коју настане пореска обавеза за коју пореску пријаву није поднео преко јавног бележника у складу са Законом, рачунајући од дана настанка пореске обавезе;

2) имовину за коју престане пореска обавеза за коју пореску пријаву није поднео преко јавног бележника у складу са Законом, рачунајући од дана престанка пореске обавезе;

3) имовину коју предузетник који води пословне књиге почне да евидентира у пословним књигама, рачунајући од дана евидентирања;

4) имовину коју предузетник који води пословне књиге престане да евидентира у пословним књигама, рачунајући од дана престанка евидентирања;

5) имовину у пословним књигама физичког лица које је изгубило својство предузетника који води пословне књиге (одјавом или по сили закона), рачунајући од дана престанка тог својства;

6) непокретности за коју је обвезнику престало, право на пореско ослобођење у складу са чланом 12. став  4 и 5. Закона, рачунајући од 184 дана од дана њеног уступања другом лицу ради остваривања прихода.

Пореска пријава подноси се и за имовину за коју обвезник има право на пореско ослобођење.

За имовину за коју је поднео пореску пријаву у складу са Законом, обвезник који води пословне књиге дужан је да до 31. марта сваке следеће пореске године поднесе пореску пријаву са утврђеним порезом за ту годину.

За имовину за коју је поднео пореску пријаву у складу са Законом, обвезник који не води пословне књиге, дужан је да поднесе пореску пријаву ако је дошло до промене од утицаја на висину пореске обавезе за ту имовину, о којој нису садржани подаци у поднетој пореској пријави или у другим подацима које је јавни бележник доставио надлежном органу јединице локалне самоуправе, у периоду од 1. до 31. јануара пореске године која следи години у којој је дошло до промене која се пријављује, осим у случају из члана 33в. став 1. тачка 6) до 8) Закона.

Неподношење пореских пријава, неподношење  пореских пријава у законском року, пријављивање мањих износа пореза и давање нетачних података у пореској пријави, необрачунавање, неплаћање и неблаговремено плаћање пореза, од стране пореских обвезника представља порески прекршај у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09 , 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 и 144/20).