ПочетнаЛокална пореска администрација

Локална пореска администрација

У оквиру Општинске управе општине Кнић – Одељења за финансије привредни развој и друштвене делатности формирана је Локална пореска администрација која је започела са радом 01.05.2009. године. Ова администрација је у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе преузела надлежност Министарства финансија – Пореске управе у пословима утврђивања, контроле и наплате локалних изворних јавних прихода.

Одлуке и обрасци из области локалне пореске администрације

На основу члана 7a. став 7. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11 и 47/2013), чл.7. Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину на територији општине Кнић („Службени гласник општине Кнић бр.15/13), чл. 4 Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Кнић и одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони („Службени гласник општине Кнић бр.15/13), објављују се следеће одлуке:

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2019. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2018. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2017. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2016. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2015. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2014. годину

Локална пореска администрација, општине Кнић обавља следеће послове:
 • послове локалне пореске администрације у складу са позитивним материјалним прописима којима су уведени и уређени локални јавни приходи и одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
 • води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за изворне локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника,
 • врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за пореске обвезнике за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом,
 • врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом,
 • врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом,
 • примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе,
 • води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима,
 • пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода,
 • у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи, по службеној дужности доставља пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна пореска управа,
 • врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију,
 • обавља и друге послове у складу са законом,
 • врши и друге послове поверене од стране скупштине општине, председника општине, општинског већа и начелника општинске управе
Обавеза подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину:

Одредбом члана 34. Закона о порезима на имовину, прописано је да имовину коју стекне, започне или престане да користи у току године, или по другом основу настане или престане пореска обавеза, обвезник пореза на имовину подноси пореску пријаву у року од 30 дана од дана настанка такве промене.

Пореска пријава се подноси органу јединице локалне самоуправе на чијој се територији непокретност налази. Пореска пријава се подноси и за имовину за коју обвезник испуњава услове за пореско ослобођење.

Порески обвезници који воде пословне књиге дужни су да до 31. марта, сваке пореске године поднесу пореску пријаву са утврђеним порезом за ту годину.

За имовину за коју је већ поднео пореску пријаву, обвезник који не води пословне књиге је дужан да поднесе пореску пријаву до 31. јануара пореске године – ако је на тој имовини дошло до промена од утицаја на висину пореске обавезе о којима нису садржани подаци у поднетој пријави.

У складу са Законом о порезима на имовину, обавезу подношења пореских пријава имају сва лица која на непокретностима на територији општине Кнић, имају право својине, државине, право коришћења непокретности у јавној својини као и примаоци лизинга. Пореске пријаве се подносе за следеће врсте непокретности: грађевинско земљиште, пољопривредно земљиште, шумско земљиште, станове, куће за становање, пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте који служе за обвљање делатности, гараже и гаражна места.

За неподношење пореских пријава у законском року или уношење нетачних података у пореске пријаве за физичка лица у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији прописана је прекршајна казна у износу од 5000 до 150.000 хиљада динара.

Порески обвезник – правно лице или прдузетник који не поднесе пореску пријаву, не обрачуна и не плати порез, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% до 100% износа дугованог пореза утврђеног у поступку пореске контроле, а не мање од 500.000 динара за правно лице, односно 100.000 динара за предузетника, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.