ПочетнаСкупштина општинeПредседник скупштине

Председник скупштине

СВЕТЛАНА АНЂЕЛИЋ
дипл. правник

Рођена 07.01.1972. године у Крагујевцу. Живи у Пајсијевићу, општина Кнић.
Основну школу завршила у Пајсијевићу и Гружи као носилац Вукове дипломе.
Прву Крагујевачку Гимназију завршила као носилац Аласове дипломе.
Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 1997. године.
Правосудни испит положила у Београду 2007. године.
Више од 20 година радног искуства у струци.
У периоду од фебруара 2019. до августа 2020. године начелница Општинске управе општине Кник.
На функцији председнице Скупштине општине Кнић изабрана 19. августа 2021. године.

НАДЛЕЖНОСТ

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене Статутом и Пословником Скупштине општине.

Председник Скупштине може бити на сталном раду у Општини, о чему одлуку доноси Скупштина.

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање једне трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине. Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.Поступак избора председника Скупштине уређује се Пословником о раду Скупштине општине.

Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на коју је изабран: оставком, разрешењем и престанком мандата одборника, што се ближе уређује Пословником о раду Скупштине општине.