ПочетнаОпштинско веће

Општинско веће

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ

1. Срећко Илић, председник општине
– председник Општинског већа по функцији
2. Тања НИКОЛИЋ ГАВРИЛОВИЋ, проф. историје, заменица председника општине
-члан Општинског већа по функцији
3. Радомир УРОШЕВИЋ, комерцијалиста
4. Саша МИЛИНКОВИЋ, пољопривредник
5. Зоран БОЖОВИЋ, пољопривредно-ветеринарски техничар
6. Ђорђе ЂОКОВИЋ, др стоматологије
7. Далиборка ЈЕРЕМИЋ, дипл. биолог-еколог

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и пет чланова Општинског већа које бира Скупштина општине на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине. Кад одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено одлучује о избору заменика председника Општине и чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа.Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланови Општинског већа које бира Скупштина општине, не могу истовремено бити и одборници.Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа, престаје одборнички мандат. Чланови Општинског већа могу бити задужени за једну или више одређених области које су утврђене статутом општине.Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.

Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, могу бити разрешени пре истека времена на које су бирани, на предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који су изабрани. Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору. Члан Општинског већа који је разрешен или је поднео оставку, остаје на дужности и врше текуће послове, до избора новог члана Општинског већа.

Општинско веће:

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе;
 5. врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акта општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 6. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа, и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 7. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 8. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 9. управља имовином општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
 10. одлучује о распореду службених просторија које користе органи Општине и државни органи;
 11. даје сагласност на одлуке о ценама, када је то прописано законом, статутом и одлукама Скупштине;
 12. даје сагласност на финансијски план месне заједнице;
 13. доноси Пословник о раду на предлог председника Општине;
 14. образује стручна саветодавна тела за поједине послове из своје надложности;
 15. подноси извештај Скупштини општине о извршавању одлука и других аката Скупштине;
 16. обавља и друге послове у складу са законом, статутом, одлукама Скупштине општине и другим актима.

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице. Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.

Престанком мандата Скупштине престаје мандат извршних органа Општине, стим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа, ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.