ПочетнаЈавне набавке

Јавне набавке

Јавне набавке са подручја општине Кнић објављене на Порталу јавних набавки

Акти Општинске управе из области јавних набавки

Отворени поступак јавне набавке добра- набавка електричне енергије за уличну јавну расвету на територији општине Кнић и потребе Општинске управе општине Кнић по партијама у 2020. години, по партијама
Партија 2 – набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Кнић, број ЈН: 13/2020
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка отворени поступак
Врста предмета добра
Општи речник набавки 09310000 – Електрична енергија
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 01. април 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Поступак јавне набавке мале вредности радова на измештању мерних места и увођење нових линија јавне расвете на територији општине Кнић – редни број јавне набавке мале вредности радова: 15/2020
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45316000 – Радови на инсталацији расветних и сигналних система
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 13. март 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет отвореног поступка јавне набавке је услуга израде Пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић, бр. ЈН 12/2020
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка отворени поступак
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71000000 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге
71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
71320000 – Услуге техничког пројектовања
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак, 27. фебруар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Отворени поступак јавне набавке добра- набавка електричне енергије за уличну-јавну расвету на територији општине Кнић и потребе Општинске управе, по партијама:
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка отворени поступак
Врста предмета добра
Општи речник набавки 09310000 – Електрична енергија
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 18. фебруар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет поступка јавне набавке мале вредности је набавка добра – таблица са називима улица и кућних бројева ради спровођења процеса ажурирања адресног регистра на територији општине Кнић, број ЈНМВ:10/20
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Општи речник набавки 34992300 – Уличне ознаке
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка четвртак 13. фебруар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет отвореног поступка јавне набавке је услуга израде Плана детаљне регулације за комплекс „Сунчев брег“ у насељеном месту Вучковица, општина Кнић , број ЈН 9/20
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка отворен поступак
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка уторак, 04. фебруар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет отвореног поступка јавне набавке је услуга израде Плана детаљне регулације за комплекс „Сунчев брег“ у насељеном месту Вучковица, општина Кнић , број ЈН 9/20
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка отворени поступак
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 03. фебруар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности је услугa уклањања лешева угинулих животиња и хватања паса луталица на територији општине Кнић, по партијама, број ЈНМВ 7/2020
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 90510000 – Одлагање и прерада отпада
98380000 – Услуге штенара
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка петак, 31. јануар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Поступак јавне набавке мале вредности радова на инвестиционом одржавању објеката јавне намене – зграда бивше банке у Книћу – редни број јавне набавке мале вредности радова: 5/2020
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45262000 – Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка среда, 29. јануар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
. Предмет ЈНМВ бр. 5/20 је услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на редовном одржавању путева и јавних зелених површина и развоју путне мреже по месним заједницама,општина Кнић, по партијама
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 79714000 – Услуге надзора
Контакт – Дејан Радовановић, Координатор Канцеларије за инвестиције Општинске управе општине Кнић, е-mail адреса: it@knic.rs;
Датум покретања поступка среда, 22. јануар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Поступак јавне набавке мале вредности радова на одржавању јавне расвете на територији општине Кнић, ЈНМВ бр. 4/2020
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета радови
Општи речник набавки 45316000 – Радови на инсталацији расветних и сигналних система
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Датум покретања поступка понедељак, 20. јануар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Предмет јавне набавке мале вредности бр.03/2020 је набавка услуге одржавања и поправки биротехничке и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Кнић, по партијама, ПАРТИЈА I – одржавање штампача и фотокопир апарата.
Информације
Назив наручиоца Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Општи речник набавки 50310000 – Одржавање и поправка канцеларијских уређаја
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, е-mail адреса: javnenabavke@knic.rs , факс: 034/510-113
Датум покретања поступка четвртак, 16. јануар 2020.
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки