ПочетнаОбједињена процедура

Обједињена процедура

Обједнињена процедура

Обједнињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, као и измену аката који се прибављају у овој процедури.

Шта је обухваћено обједнињеном процедуром:

 • Прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу;
 • Издавање локацијских услова;
 • Издавање грађевинске дозволе;
 • Измена локацијских условаи грађевинске дозволе;
 • Пријава радова;
 • Прибављање сагласности на пројекат за извођење у погледу мера заштите од пожара;
 • Пријава завршетка темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу;
 • Дистрибуирање информација и аката;
 • Прикључење на инфраструктурну мрежу;
 • Издавање употребне дозволе;
 • Упис права својине на изграђеном објекту.

Шта није обухваћено обједнињеном процедуром:

 • Издавање информације локацији;
 • Издавање услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, за поједине објекте, у складу са законом који уређује енергетика.