ПочетнаОпштинска управа

Општинска управа

Начелник Општинске управе општине Кнић:
Љубица ЂУРОВЉЕВИЋ, дипл. правник

034/510-112 nacelnik@knic.rs

НАДЛЕЖНОСТИ:

Општинска управа образује се као јединствен орган. Акт о организацији Општинске управе доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа. Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник. Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник Општинске управе уз сагласност Општинског већа.

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник. Руководиоце организационих јединица у Општинској управи распоређује на времена на које је постављен, под условима и на начин прописан одлуком о организацији Општинске управе.Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу, у складу са Статутом општине и одлуком о организацији Општинске управе.

Општинска управа:

  1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
  2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управнимстварима из надлежности Општине;
  4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине;
  5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
  6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће.