ПочетнаОпштинска управа

Општинска управа

Начелник Општинске управе општине Кнић:

Светлана АНЂЕЛИЋ, дипл. правник
Биографија:

Светлана Анђелић, дипломирани правник, рођена 07.01.1972. године у Крагујевцу, живи у Пајсијевићу, Општина Кнић.

Основну школу „Рада Шубакић“ у Гружи завршила као носилац „Вукове дипломе“.
Прву крагујевачку гимназију завршила као нослац дипломе „Михаило Петровић-Алас“.
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу завршила 1997. године.
Правусудни испит положила у Београду 2007. године.
Цертификат државног службеника за јавне набавке стекла 2014.године.
Радно искуство у струци 21 година.
На положај начелника Општинске управе општине Кнић ступила 06.02.2019.године.

034/510-112 nacelnik@knic.rs

НАДЛЕЖНОСТИ:

Општинска управа образује се као јединствен орган. Акт о организацији Општинске управе доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа. Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник. Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник Општинске управе уз сагласност Општинског већа.

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник. Руководиоце организационих јединица у Општинској управи распоређује на времена на које је постављен, под условима и на начин прописан одлуком о организацији Општинске управе.Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу, у складу са Статутом општине и одлуком о организацији Општинске управе.

Општинска управа:

  1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
  2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управнимстварима из надлежности Општине;
  4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине;
  5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
  6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће.