PočetnaIzveštajiOdržana 58. sednica Opštinskog veća opštine Knić

Održana 58. sednica Opštinskog veća opštine Knić

Održana 58. sednica Opštinskog veća opštine Knić

Na današnjoj sednici Opštinskog veća opštine Knić razmatran je nacrt i svedena javna rasprava, orzanizovana u periodu od 05. 12. do 19.12.2018.godine i utvrđen predlog Statuta opštine Knić. Razmatrani su i nacrti Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Knić, svedena javna rasprave organizovana u periodu od 24.12. do 26.12.2018.godine i utvrđen predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama, zatim Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Knić kao i Odluke o prvoj izmeni odluke o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Knić.

Većnici su razmatrali i usvojili Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Knić i plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Knić za 2019.godinu, kao i predlog Odluke o dodeli sredstava za realizaciju odobrenih programa koji se finansiraju iz budžeta opštine Knić.

Na danšnjoj sednici Opštinskog veća opštine Knić razmatrani su i usvojeni izveštaji o predlogu Sporazuma o naknadi sa sednice održane dana 05.12.2018.godine kao i o predlogu Sporazuma o naknadi sa sednice održane dana 13.12.2018.godine.

U okviru devete tečke razmatran je zahtev predškolske ustanove „Cvetić“ za davanje saglasnosti za prekid rada u Kniću i Gruži u periodu od 31.12.2018.godine do 09.01.2019.godine.

Većnici su razmatrali i predlog Rešenja o prestanku korišćenja površine javne namene Bogićević Miroljuba iz Kragujevca i plan rada-programske aktivnosti Crvenog krsta Knić u 2019.godini.

Razmatrani su i uvojeni predlozi Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve br.400-1964/2018-03 i Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve br.401-1965/2018-03.

U okviru 14. dopunjene tačke dnevnog reda većnici su razmatrali i nacrt Odluke o naknadama za rad predsednika i članova nadzornog odbora JKP“Komunalac“ Knić.