PočetnaOpštinska uprava

Opštinska uprava

Načelnik Opštinske uprave opštine Knić:

Marina PETROVIĆ, dipl. pravnik
Biografija:

Marina Petrović, diplomirani pravnik, rođena 01.08.1973. godine u Kragujevcu, živi u Ljuljacima, opština Knić.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
Radni odnos zasnovala04.06.2007 godine u Opštinskoj upravi opštine Knić na imovinsko pravnim poslovima u Odeljenju za imovinsko pravne, komunalno stambene posove, urbanizam i građevinarstvo.
Od 2013 godine bila Načelnik odeljenja za imovinsko pravne poslove, urbanizam i građevinarstvo.
Na položaj v.d. Načelnika opštinske uprave postavljena dana 24.08.2020 godine.

034/510-112nacelnik@knic.rs

NADLEŽNOSTI:

Opštinska uprava obrazuje se kao jedinstven organ. Akt o organizaciji Opštinske uprave donosi Skupština opštine na predlog Opštinskog veća. Opštinskom upravom, kao jedinstvenim organom, rukovodi načelnik. Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Opštinske uprave donosi načelnik Opštinske uprave uz saglasnost Opštinskog veća.

Za načelnika Opštinske uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Načelnika Opštinske uprave postavlja Opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina. Načelnik Opštinske uprave može imati zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Zamenik načelnika Opštinske uprave se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao načelnik. Rukovodioce organizacionih jedinica u Opštinskoj upravi raspoređuje na vremena na koje je postavljen, pod uslovima i na način propisan odlukom o organizaciji Opštinske uprave.Načelnik za svoj rad i rad Opštinske uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću, u skladu sa Statutom opštine i odlukom o organizaciji Opštinske uprave.

Opštinska uprava:

  1. priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
  2. izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća;
  3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnimstvarima iz nadležnosti Opštine;
  4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine;
  5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
  6. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće.