PočetnaOpštinska upravaOdeljenje za finansije, privredni razvoj i društvene delatnosti

Odeljenje za finansije, privredni razvoj i društvene delatnosti

Načelnica odeljenja:

Biljana Stojković, dipl.ekonomista
Biografija:

Biljana Stojković, rođena 26. 06. 1986. godine, nosilac Vukove diplome, diplomirala 31.12.2010 na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Radila u agenciji za vođenje knjiga, domu zdravlja Danica i Kosta Samanovic, kao i u predškolskoj ustanovi Cvetić. U opštinskoj upravi radi od 12.12.2016. godine.

034/378-442 finansije@knic.rs

U okviru ovog Odeljenja obrazovani su odseci i to:

Odeljenje obavlja poslove na pripremi Budžeta i finansijskih planova, sprovođenja Budžeta, finansiranje delatnosti iz nadležnosti Opštine, planiranje i praćenje prihoda i rashoda, sastavljanje konsolidovanog računa trezora, kontrolu rashoda i preuzetih obaveza, budžetsko računovodstvo i izveštavanje, upravljanje finansijsko- informacionim sistemom, upravljanje gotovinom i dugom, poslove budžetske inspekcije i revizije, knjigovodstvene poslove, blagajničko poslovanje, kontrolu novčanih dokumenata (likvidatura), izradu izveštaja (mesečnih, periodičnih i godišnjih), formiranje dokumentacije za isplatu, i fakturisanje, budžetsko računovodstvo, poslove koji se odnose na oblast privrede, poljoprivrede, zanatstva, ugostiteljstva, trgovine, turizma, privatnog preduzetništva , izradu nacrta Programa razvoja delatnosti za koje je nadležna opština, cene iz nadležnosti opštine, poslove iz oblasti zaštite od erozije i regulacije vodotokova , poslove iz oblasti unapređenja i zaštite životne sredine, zaštitu na radu i protivpožarne zuaštite, određene poslove iz oblasti saobraćaja, poslove iz oblasti predškolskog vaspitanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kulture, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulgure i sporta , poslove kancelarije za mlade i dečije i socijalne zaštite ; vrši nadzor nad radom i organizaciju vršenja poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za opštinu, podsticanje razvoja kulturno- umetničkog amaterizma i stvaranje uslova za rad muzeja i biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač opština, poslove u vezi učeničkih i studentskih pitanja, drtuštvenu brigu o deci, socijalnu zaštitu i zdravstvenu zaštitu; obavlja poslove isplate sa računa i podračuna za dečiji dodatak, porodiljsko odsustvo, boračko invalidsku zaštitu, povereništo komesarijata za izbeglice; obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad korišćenjem budžetskih sredstava , preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenih rashoda u skladu sa zakonom, usaglašavanje potraživanja i obaveza , određivanje kvota direktnim korisnicima sredstava Budžeta Opštine, kontrolu sprovedenih postupaka javnih nabavki budžetskih korisnika, ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač opština; obavlja poslove utvrđivanja, kontrole i naplate poreza na imovinu, lokalne komunalne takse za isticanje firme i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, kontrola i naplata lokalne administrativne takse, boravišne takse, prihod od davanja u zakup , odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koristi jedinica lokalne samouprave i indirektni korisnici budžeta, naplate novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktima Skupštine opštine, kada za njihovu naplatu nije nadležan drugi organ.

Ovo Odeljenje obavlja i druge poslove iz oblasti finansija, privrede, poljoprivrede i društvenih delatnosti koji su povereni opštini, kao i poslove za potrebe organa opštine, službi i drugih korisnika budžeta.