PočetnaOpštinski simboli

Opštinski simboli

Grb i zastava opštine Knić mogu se upotrebljavati samo u obliku, sadržini i na način predviđen Zakonom, Statutom i Odlukom o  izgledu grba i zastave opštine Knić i o načinu upotrebe grba i zastave opštine Knić (Službeni glasnik opštine Knić br. 22/2018).

MALI GRB OPŠTINE KNIĆ

Blazon (definicija) Malog grba glasi:

Štit izdeljen krstom diametriranim crveno i zlatno. Prvo polje, u srebru crveni stub sa upisanim srebrnim krstom s kraja na kraj između dva crvena ljiljana (grb Hrebeljanovića). Drugo i treće polje, u crvenom srebrna kula o čije je prizemlje oslonjena crna potkovica. Četvrto polje, u srebru zeleni žitni snop između dva crvena ocila.

Mali grb opštine Knić koristi se: 
– na predmetima koji se daju u reprezentativne svrhe: vizit kartama predstavnika organa opštine, kovertama, pozivnicama, značkama, privescima i sl.,
– na službenim vozilima organa opštine,
– na službenim odelima zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Knić ukoliko je posebnim aktom propisano da nose službena odela, i sl.

SREDNJI GRB OPŠTINE KNIĆ

Blazon srednjeg grba glasi:

Mali grb nadvišen zlatnom bedemskom krunom bez vidljivih merlona. Ispod lenta sa ćiriličnim imenom opštine.

VELIKI GRB OPŠTINE KNIĆ

Blazon Velikog grba glasi:

Štit sa motivom Malog grba, nadvišen zlatnom bedemskom krunom bez merlona, nad krunom crkva manastira Kamenac, obasjana zracima. Sa strane čuvari grba, desno vojvoda Toma Vučić Perišić drži koplje sa zastavom Srbije, levo vojvoda Stevan Petrović Knićanin drži koplje sa zastavom Titulara. Na postamentu stilizacija Boračkog Krša, ispod prikaz reke Gruže. Ispod svega lenta sa imenom opštine.

Veliki grb opštine Knić upotrebljava se na: 
– zgradi sedišta opštine i u službenim prostorijama opštine
– poveljama, plaketama i drugim javnim priznanjima koje dodeljuje opština,
– službenom glasniku opštine Knić i drugim publikacijama koje izdaju organi opštine
– na zvaničnoj internet prezentaciji opštine, memorandumu i dr.
– prilikom organizovanja proslava, svečanosti, međunarodnih susreta, takmičenja, i drugih javnih manifestacija od značaja za opštinu.
Veliki grb opštine Knić mogu koristiti i zvanični predstavnici i delegacije opštine kada učestvuju na manifestacijama koje se održavaju u zemlji i inostranstvu, a može se koristiti na zgradama preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština, kao i na tablama na prilaznim putevima na granici teritorije opštine Knić.

ZASTAVA OPŠTINE KNIĆ