PočetnaOpštinsko veće

Opštinsko veće

ČLANOVI OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KNIĆ

1. Miroslav Nikolić, predsednik opštine
– predsednik Opštinskog veća po funkciji
2. Jelena OBRADOVIĆ, dipl.hemičar, zamenica predsednika opštine
-član Opštinskog veća po funkciji,
zadužena za oblast kulture, nauke, obrazovanja i turizma
3. Vladimir MILOŠEVIĆ, član OV
zadužen za oblast privrede, mala i srednja preduzeća i preduzetnike

Rođen je  20. 01. 1985. godine u Kragujevcu. Završio je Drugu kragujevačku gimnaziju, a nakon toga Elektrotehnički fakultet u Čačku. Zaposlen je kao profesor u Srednjoj školi u Kniću i Srednjoj školi „Đura Jakšić“ u Rači.

Oženjen je, otac jednog deteta i sa porodicom živi u Kusovcu gde poseduje i farmu krava.

4. Nenad MARKOVIĆ, član OV
zadužen za oblast sporta, Kancelarija za mlade
5. Srećko ILIĆ, pog. električar, član OV
zadužen za komunalnu delatnost i razvoj mesnih zajednica

Završio je srednju Tehničku školu u Kragujevcu.
Od 2013. godine predsednik MZ Gruža-Grabovac u kojoj je odgovornim radom postigao velike rezultate. Životni vek proveo radeći u struci, jednim delom u privatnim firmama, a sada kao preduzetnik. Oženjen, otac tri ćerke, sa porodicom živi u Gruži.

6. Zdravko ZDRAVKOVIĆ, dipl. pravnik, član OV
zadužen za rad Opštinske uprave opštine Knić

Rođen je 1945.godine. Završio je Pravni fakultet.
Ceo radni vek je proveo na radu u državnim organima i organima lokalne samouprave.

Radio je sve poslove, od poslova referenta, preko načelnika do sekretara i predsednika Izvršnog saveta u Opštini Knić – Opštinskoj upravi. Takođe, u Poreskoj upravi radio je na poslovima poreskog inspektora i načelnika odeljenja.
Sa porodicom živi u Kniću.

7. Dr Marko Anđelić, doktor medicine, član OV
zadužen za oblast zdravstva, socijalne zaštite i društvene brige o deci

Rođen je 17.02.1983. u Kragujevcu. Završio je Medicinski fakultet u Kragujevcu gde je stekao zvanje doktor medicine. Na drugoj je godini specijalističkih studija radiologije u KC Kragujevac, u službi za radiološku dijagnostiku. U Domu zdravlja „Danica i Kosta Šamanović“ Knić radio je na mestu izabranog lekara kao i lekara hitne pomoći. Govori engleski i ruski jezik jezik. Sa porodicom živi u Pajsijeviću.

8. Goran ILIĆ, poljoprivredni tehničar, član OV
zadužen za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja

Rođen je 07.04.1984. godine u Kragujevcu.
Završio je srednju Poljoprivrednu školu u Topoli.
U okviru porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ima farmu svinja i ima velikog iskustva iz oblasti poljoprivrede i stočarstva.

Oženjen, otac dvoje dece, sa porodicom živi u Brnjici.

9. Milija ĐURIĆ, poljoprivredni tehničar, član OV
zadužen za oblast zaštite životne sredine i zaštite prirodnih vrednosti

Rođen je 1973. godine. Završio je srednju Poljoprivrednu školu u Svilajncu, kao i tri godine Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Obavljao je funkciju predsednika Upravnog odbora fonda za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opštine Knić.

Uspešan poljoprivrednik u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji. Sa porodicom živi u Brnjici.

Opštinsko veće čine predsednik Opštine, zamenik predsednika Opštine, kao i sedam članova Opštinskog veća koje bira Skupština opštine na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika. Kandidate za članove Opštinskog veća predlaže kandidat za predsednika Opštine. Kad odlučuje o izboru predsednika Opštine, Skupština opštine istovremeno odlučuje o izboru zamenika predsednika Opštine i članova Opštinskog veća. Predsednik Opštine je predsednik Opštinskog veća.Zamenik predsednika Opštine je član Opštinskog veća po funkciji. Članovi Opštinskog veća koje bira Skupština opštine, ne mogu istovremeno biti i odbornici.Odborniku koji bude izabran za člana Opštinskog veća, prestaje odbornički mandat. Članovi Opštinskog veća mogu biti zaduženi za jednu ili više određenih oblasti koje su utvrđene statutom opštine.Članovi Opštinskog veća mogu biti na stalnom radu u Opštini.

Zamenik predsednika Opštine, odnosno član Opštinskog veća, mogu biti razrešeni pre isteka vremena na koje su birani, na predlog predsednika Opštine ili najmanje jedne trećine odbornika, na isti način na koji su izabrani. Istovremeno sa predlogom za razrešenje zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća, predsednik Opštine je dužan da Skupštini opštine podnese predlog za izbor novog zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća, koja istovremeno donosi odluku o razrešenju i o izboru. Član Opštinskog veća koji je razrešen ili je podneo ostavku, ostaje na dužnosti i vrše tekuće poslove, do izbora novog člana Opštinskog veća.

Opštinsko veće:

 1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština opštine;
 2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 3. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
 4. daje saglasnost na akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji opštinske uprave;
 5. vrši nadzor nad radom opštinske uprave, poništava ili ukida akta opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
 6. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća, i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 7. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike;
 8. postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;
 9. upravlja imovinom opštine i koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom očuvanju i uvećanju;
 10. odlučuje o rasporedu službenih prostorija koje koriste organi Opštine i državni organi;
 11. daje saglasnost na odluke o cenama, kada je to propisano zakonom, statutom i odlukama Skupštine;
 12. daje saglasnost na finansijski plan mesne zajednice;
 13. donosi Poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;
 14. obrazuje stručna savetodavna tela za pojedine poslove iz svoje nadložnosti;
 15. podnosi izveštaj Skupštini opštine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine;
 16. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom, odlukama Skupštine opštine i drugim aktima.

Predsednik Opštine predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice. Predsednik Opštine je odgovoran za zakonitost rada Opštinskog veća.

Prestankom mandata Skupštine prestaje mandat izvršnih organa Opštine, stim da oni vrše tekuće poslove iz svoje nadležnosti do stupanja na dužnost novog predsednika Opštine i Opštinskog veća, odnosno predsednika i članova privremenog organa, ako je Skupštini mandat prestao zbog raspuštanja Skupštine.