PočetnaPredsednik opštine

Predsednik opštine

MIROSLAV NIKOLIĆ

Rođen je 12.09.1969. godine u Kraljevu. Osnovnu školu je završio u Vrbetima i Vitkovcu. Srednju školu unutrašnjih poslova završio je u Sremskoj Kamenici. Na funkciju predsednika opštine Knić izabran je 3. avgusta 2018. godine kao odbornik sa izborne liste Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje. Do izbora na funkciju predsednika opštine bio je zaposlen u službi MUP-a Srbije u periodu od 1986. do 1999. godine. U periodu od 1999.-2004. godine radio je u privatnoj kompaniji Agromarket-Kragujevac. Od 2004. do 2009. godine radio u PIK-u Južni Banat u Beloj Crkvi kao generalni menadžer. U tom periodu specijalizovao voćarstvo u Italiji, Austriji, Sloveniji, Nemačkoj i Holandiji. Od 2010. godine vlasnik je preduzetničke radnje „Gruža agrar“ sa sedištem u Balosavama i formirao je porodično voćarsko poljoprivredno gazdinstvo. Proglašen je za preduzetnika godine 2015. u Srbiji u oblasti agrara. U periodu od 26.05.2016. godine do 01.12.2017. godine obavljao je funkciju predsednika Skupštine opštine Knić.

NADLEŽNOST

Predsednika Opštine bira Skupština opštine, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. Predsednik Opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Predsednik Skupštine opštine predlaže kandidata za predsednika Opštine.Kandidat za predsednika Opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika Opštine iz reda odbornika, koga bira Skupština opštine na isti način kao i predsednika Opštine. Predsedniku Opštine i zameniku predsednika Opštine izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine.Predsednik Opštine i zamenik predsednika Opštine su na stalnom radu u Opštini.

Predsednik Opštine može biti razrešen pre isteka vremena na koje je biran, na obrazložen predlog najmanje trećine odbornika na isti način na koji je izabran.O predlogu za razrešenje predsednika Opštine mora se raspravljati i odlučivati u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga predsedniku Skupštine. Ako Skupština ne razreši predsednika Opštine, odbornici koji su podneli predlog za razrešenje ne mogu ponovo predložiti razrešenje predsednika Opštine, pre isteka roka od 6 meseci od odbijanja prethodnog predloga. Razrešenjem predsednika Opštine prestaje mandat zamenika predsednika Opštine i Opštinskog veća. Predsednik opštine i zamenik predsednika opštine koji su razrešeni ili su podneli ostavku, ostaju na dužnosti i vrše tekuće poslove, do izbora novog predsednika Opštine,odnosno zamenika predsednika opštine.

Predsednik Opštine:
 1. predstavlja i zastupa Opštinu;
 2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;
 3. naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 4. donosi odluku o upotrebi sredstava tekuće i stalne rezerve u skladu sa Zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;
 5. osniva opštinsku službu za inspekciju i reviziju korišćenja budžetskih sredstava;
 6. Zaključuje ugovore na osnovu odluka o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju javne svojine opštine , kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom
 7. usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
 8. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, ovim statutom ili odlukom Skupštine opštine;
 9. informiše javnost o svom radu;
 10. pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu i podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine;
 11. predstavlja i zastupa Opštinsko veće;
 12. saziva i vodi sednice Opštinskog veća;
 13. odgovara za zakonitost rada Opštinskog veća;
 14. obustavlja od primene odluku Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna sa zakonom;
 15. podnosi izveštaj Skupštini opštine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine;
 16. postavlja i razrešava pomoćnike predsednika Opštine;
 17. predlaže izbor i razrešenje zamenika predsednika Opštine odnosno člana Opštinskog veća;
 18. daje saglasnost za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju komunalne infrastrukture i linijskih infrastrukturnih i elektroenergetskih objekata kada je opština vlasnik, odnosno korisnik zemljišta koja saglasnost služi kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima;
 19. donosi pojedinačna rešenja o pravima po osnovu rada lica koja imenuje i postavlja predsednik opštine;
 20. vrši i druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima organa Opštine.
  Predsednik Opštine je odgovoran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike koji vrši nadzor nad radom i aktima izvršnih organa Opštine i Opštinske uprave.’