ПочетнаСервисне информацијеРАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

На Јавном позиву могу учествовати сви заинтересивани привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:

 • Да су уписани у регистар АПР-а, регистровани су као привредна дриштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • Да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • Да имају атесте за материјале и ппроизводе,
 • Да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објекта, акоји ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије,
 • Да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и соларне панеле од минимално 10 година.

 • Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

  1. Пријавни образац(Прилог 1) у три примерка (оригинал и две копије),
  2. Потписану изјаву(Образац 1),
  3. Потписане сагласности(Образац 2 и Образац 3)
  4. Потписану изјаву(Образац 4),
  5. Атести за материјале и производе,
  6. Решење о упису у регистар привредних субјеката,
  7. Изјава о гаранцији на инвертер и соларне панеле

  Критеријуми за рангирање привредних субјеката обухватају следеће:

  1. Цену за:

  – опрему и кровну уградњу за соларну електрану  капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће инсталације за производњу електричне енергије,

  – набавку  и уградњу  двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије,

  – израду предмера и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних панела и уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.

  Цене дати по наведним ставкама а потребну опрему предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а.

  1. рок важења цена;
  2. рок важења гаранције на инвертер (минимално 5 година) и соларне панеле (минимално 10 година) и процењени износ производeне електричне енергије у периоду од три године (за инсталисану снагу соларних панела 6 kW очекиван износ је 15.000 kWh)

   

  Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

  Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

   

  „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

  – НЕ ОТВАРАТИ“,

  са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

  Пријава се предаје лично на  писарници у згради Општинске управе или препоручено поштом на адресу: Војводе Стевана Книћанина 116, 34 240 Кнић-Општинска управа општине КнићКомисија за праћење реализације појединачних пројеката енергетске санације

  Рок за подношење пријава је 23.08.2022. године.

  За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 034/510-977.

  За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: snezana.djokic@knic.rs и  sara.djalovic@knic.rs.

  Јавни позив

  Одлука соларни панели – за привреднике

  Прилози

  Подели: