PočetnaSkupština opštine

Skupština opštine

Izborne liste i osvojeni broj mandata

ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE16
Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS)4
Demokratska stranka – Vesna Perović3
Nikola Čamparević– LDP Čedomir Jovanović –
SDS Boris Tadić – Vreme je za mlade
3
Pokret za bolju opštinu Knić- Milić Milović
Nova Srbija – Velimir Ilić
2
Jedinstvena Srbija- Ljubomir Đurđević – Knić2
NADLEŽNOST SKUPŠTINE OPŠTINE

Skupština opštine je najviši organ Opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i ovim statutom.Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i stautom.Sednicu novog saziva Skupštine opštine saziva predsednik Skupštine prethodnog saziva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata izbora. U koliko predsednik Skupštine iz prethodnog saziva ne sazove sednicu novog saziva u roku iz stava 1. ovog člana, sednicu novog saziva sazvaće najstariji odbornik, u roku od 15 dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana.Sednicom predsedava najstariji odbornik do izbora predsednika Skupštine opštine. Skupština opštine se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine i postavljanjem sekretara Skupštine.

Skupština ima 33 odbornika.Odbornici se biraju na 4 godine. Odborniku počinje i prestaje odbornički mandat, pod uslovima i na način utvrđen zakonom. Pravo je i dužnost odbornika da učestvuje u radu Skupštine opštine, i njenih radnih tela, predlaže Skupštini opštine raspravu o određenim pitanjima, podnosi predloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine i daje amandmane na predloge propisa, postavlja pitanja vezana za rad organa Opštine i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine opštine.Pravo je odbornika da bude redovno obaveštavan o pitanjima od uticaja na vršenje odborničke dužnosti, da od organa i službi traži podatke koji su mu potrebni za rad kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za Skupštinu opštine. Posebnom odlukom Skupštine opštine uređuje se pravo odbornika na izgubljenu zaradu, putne troškove za dolazak i odlazak na sednicu Skupštine i njenih radnih tela, dnevnice i na naknadu drugih troškova vezanih za vršenje odborničke funkcije.Prava i dužnosti odbornika bliže se uređuju Poslovnikom Skupštine opštine.

Skupština opštine:

 1. donosi Statut opštine i Poslovnik Skupštine opštine;
 2. donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
 3. utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila
  za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
 4. podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja
  ili promene teritorije Opštine Vladi Republike Srbije;
 5. donosi program razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;
 6. donosi prostorni plan, urbanistički plan Opštine i uređuje
  korišćenje građevinskog zemljišta;
 7. donosi propise i druge opšte akte;
 8. raspisuje opštinski referendum i referendum na deluteritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 9. osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
 10. imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi čiji je osnivač, i daje saglasnost na njihove statute u skladu sa zakonom;
 11. bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
 12. postavlja i razrešava sekretara Skupštine:
 13. bira i razrešava predsednika Opštine i, na predlog predsednika Opštine, bira zamenika predsednika Opštine i članove Opštinskog veća;
 14. utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji Opštini pripadaju po zakonu;
 15. utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
 16. donosi akt o javnom zaduživanju Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
 17. propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
 18. daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
 19. osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti;
 20. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
 21. razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
 22. odlučuje o saradnji i udruživanju sa građanima, opštinama, udruženjima i nevladinim organizacijama;
 23. informiše javnost o svom radu;
 24. pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
 25. daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;
 26. razmatra i usvaja godišnji izveštaj o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik Opština, i daje saglasnost na njihove programe rada i poslovanja;
 27. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Skupština opštine odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika.Skupština opštine odlučuje većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili ovim statutom nije drugačije određena.

Skupština opštine većinom glasova od ukupnog broja odbornika:

 1. donosi Statut opštine;
 2. donosi budžet opštine i usvaja završni račun;
 3. donosi program razvoja Opštine pojedinih delatnosti;
 4. donosi prostorni plan i urbanističke planove;
 5. odlučuje o javnom zaduživanju Opštine;
 6. odlučuje o saradnji i udruživanju sa drugim jedinicama lokalne samouprave i o saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u drugim državama;
 7. odlučuje o nazivima ulica, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta;
 8. odlučuje o inicijativi za promenu teritorija Opštine, u skladu sa zakonom;
 9. odlučuje o raspisivanju referenduma;
 10. odlučuje o osnivanju i ukidanju mesnih zajednica;
 11. utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 12. odlučuje i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

Sednicu Skupštine opštine saziva predsednik Skupštine, po potrebi a najmanje jednom u tri meseca.Predsednik Skupštine je dužan da sednicu zakaže na zahtev predsednika Opštine, Opštinskog veća ili jedne trećine odbornika, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Ako predsednik Skupštine ne zakaže sednicu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva , sednicu može sazvati podnosilac zahteva, a predsedava odbornik koga odredi podnosilac zahteva. Predsednik Skupštine može odložiti sednicu koju je sazvao samo u slučaju kada ne postoji kvorum potreban za rad, a u drugim slučajevima o odlaganju sednice odlučuje Skupština.
Sednice Skupštine su javne. Za javnost rada Skupštine odgovoran je predsednik Skupštine.U skladu sa Poslovnikom Skupštine opštine, sednicama Skupštine mogu prisustvovati predstavnici sredstava javnog informisanja, ovlašćeni predstavnici predlagača, kao i druga zainteresovana lica.

U slučaju da ne postoji mogućnost da svi zainteresovani prisustvuju sednici Skupštine, predsednik Skupštine će odlučiti kome će omogućiti prisustvo sednici polazeći od interesa prijavljenih za tačke dnevnog reda. Skupština opštine može odlučiti da sednica Skupštine ne bude javna zbog razloga bezbednosti odbrane zemlje i drugih posebno opravdanih razloga, koji se konstatuju pre utvrđivanja dnevnog reda.