PočetnaSkupština opštinePredsednik skupštine

Predsednik skupštine

SVETLANA ANĐELIĆ
dipl. pravnik
NADLEŽNOST

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa predsednikom Opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine.

Predsednik Skupštine može biti na stalnom radu u Opštini, o čemu odluku donosi Skupština.

Predsednik Skupštine se bira iz reda odbornika, na predlog najmanje jedne trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. Odbornik može da učestvuje u predlaganju samo jednog kandidata.Postupak izbora predsednika Skupštine uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine opštine.

Predsedniku Skupštine prestaje funkcija pre isteka vremena na koju je izabran: ostavkom, razrešenjem i prestankom mandata odbornika, što se bliže uređuje Poslovnikom o radu Skupštine opštine.