ПочетнаСлужбени гласник – 2011. година

Службени гласник – 2011. година

Службени гласник – 2011. година

Службени гласник број 1/11 – 28.01.2011.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ”РАВНИ ГАЈ”
 2. ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2011.ГОДИНУ
 3. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2011.ГОДИНУ

Службени гласник број 2/11 – 15.03.2011.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2010.ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И РАД ПОСТРОЈЕЊА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА И ОТПАДА ОД РУШЕЊА ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ (“СЛ.ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ” БР.7/09, 1/10 И 2/10) И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА СТАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКA О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРАДОВА И ОПШТИНА – САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ
 5. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
 6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД “КНИЋ” У КНИЋУ
 7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ
 8. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ “КНИЋ” ИЗ КНИЋА
 9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ “КНИЋ” ИЗ КНИЋА

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2011. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА БРОЈ: 011-117/11-01

АКТИ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ

 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ЗА УВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КНИЋ ОБЈАВЉЕНОМ У “СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ КНИЋ”,БР.3/09

Службени гласник број 3/11 – 20.05.2011.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СНЕЖАНЕ КРУНИЋ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ, ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ
 3. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ БРОЈ: 119-513/08-01, ОД 18.07.2008. ГОДИНЕ (”Сл.гласник РС” 80/08)
 4. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ У СТАЛНОМ САСТАВУ И О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ У СТАЛНОМ САСТАВУ
 5. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ ”КНИЋ” ИЗ КНИЋА
 6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ ”КНИЋ” ИЗ КНИЋА

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 4/11 – 16.06.2011.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2010.ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
 3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2011. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ-ТОРЦС-А
 6. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ДРАГАНА МИЈОВИЋА ЗА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ БРОЈ: 119-513/08-01, ОД 18.07.2008. ГОДИНЕ (”СЛ.ГЛАСНИК РС” 80/08)
 8. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ
 9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ, БР.110-503/11-01 КОЈИ ЈЕ ДОНЕЛА НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 07.06.2011.ГОДИНЕ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

ИСПРАВКЕ

 1. ИСПРАВКА РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ БРОЈ: 119-513/08-01, ОД 18.07.2008. ГОДИНЕ (”СЛ.ГЛАСНИК РС”БР.80/80), КОЈЕ ЈЕ ОБЈАВЉЕНО У ”СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ КНИЋ” БРОЈ 3/2011

Службени гласник број 5/11 – 14.09.2011.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ КНИЋ *
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 4. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ЗА 2011.ГОДИНУ У ОПШТИНИ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ У ОПШТИНИ КНИЋ

* У складу са чл.42. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09, 81709 и испр., 64/10 – Одлука УС и 24/11) у службеном гласнику јединице локалне самоуправе објављује се текстуални део Просторног плана општине Кнић, а плански документ се у целости објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.

Службени гласник број 6/11 – 03.11.2011.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2011. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ 2011.ГОДИНЕ
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ КНИЋ
 5. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
 6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
 7. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ВУК КАРАЏИЋ” У КНИЋУ

Службени гласник број 7/11 – 29.12.2011.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2012.ГОД.
 2. ОДЛУКА О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
 4. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
 5. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ УСЛУГА ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ДЕЧЈОЈ УСТАНОВИ ”КНИЋ”

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2011.ГОДИНУ
 2. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ, БР.110-1028/11-01, КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 15.12.2011.ГОДИНЕ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Подели: