ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2013. година

Службени гласник – 2013. година

Службени гласник број 1/13 – 30.01.2013.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013.ГОДИНУ
 2. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013. ГОДИНУ
 3. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ У ОПШТИНИ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ БР.011-1026/08-01 ОД 09.01.2009.ГОДИНЕ, (”СЛ.ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ”,БР.1/09, 2/10, 2/11 И 5/12)
 3. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ, БРОЈ: 110-28/13-01, КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 08.01.2013.ГОДИНЕ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ, БРОЈ: 110-28/13-01, КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 08.01.2013.ГОДИНЕ

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 1. САВЕТ МЗ БАЛОСАВЕ : ОДЛУКА О ДОПУНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЛОСАВЕ (”СЛ. ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ”, БР.3/09)

Службени гласник број 2/13 – 07.03.2013.год.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2013. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ПРАВИЛНИК O ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА (СПОРТСКИХ ДРУШТАВА, СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, КЛУБОВА И УДРУЖЕЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ) КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013. ГОДИНУ

АКТИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ЦВЕТИЋ”

 1. СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ”

Службени гласник број 3/13 – 02.04.2013.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2012.ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ПЛАТАМА НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
 3. ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ОПШТИНУ КНИЋ БЕЗ ГМО

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ИЗБОР САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

Службени гласник број 4/13 – 05.04.2013.год.

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. ПОСЛОВНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 3. ОДЛУКА О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 12.МАЈА 2013. ГОДИНЕ
 4. ОБРАЗАЦ МЗ -1/2013 СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПРЕДЛАЖУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
 5. ОБРАЗАЦ МЗ-2/2013 ИЗЈАВА КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Службени гласник број 5/13 – 15.04.2013.год.

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Службени гласник број 6/13 – 30.04.2013.год.

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
 2. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 7/13 – 16.05.2013.год.

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТA ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЗ ОПШТИНЕ КНИЋ ОДРЖАНИХ ДАНА 12.05.2013. ГОДИНЕ

Службени гласник број 8/13 – 05.06.2013.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКA О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ ОСНИВАЧКОГ УЛОГА У ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 7. ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА – ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013.ГОДИНУ

Службени гласник број 9/13 – 14.06.2013.год

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2012.ГОДИНУ
 2. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013-2015. ГОДИНУ
 3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ” КНИЋ
 4. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ”КНИЋ” ИЗ КНИЋА

Службени гласник број 10/13 – 04.07.2013.год.

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Службени гласник број 11/13 – 18.07.2013.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 4. ОДЛУКA О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 5. ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 8. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013. ГОДИНУ
 9. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 10. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
 11. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
 12. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”КНИЋ” У КНИЋУ
 13. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”КНИЋ” У КНИЋУ
 14. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ”КНИЋ”, У КНИЋУ
 15. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ”КНИЋ”, У КНИЋУ
 16. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”ДР. ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ”, У КНИЋУ
 17. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”ДР. ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ”, У КНИЋУ
 18. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ПОДПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ВАТРОГАСНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ КНИЋ, У КНИЋУ
 19. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ” У КНИЋУ
 20. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ” У КНИЋУ
 21. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦВЕТИЋ” ИЗ КНИЋА
 22. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 23. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 24. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 25. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 26. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ВУК КАРАЏИЋ” У КНИЋУ
 27. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ВУК КАРАЏИЋ” У КНИЋУ
 28. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ
 29. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ
 30. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”РАДА ШУБАКИЋ” У ГРУЖИ
 31. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”РАДА ШУБАКИЋ” У ГРУЖИ
 32. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
 33. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ПОПИСУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ

 1. СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ

ИСПРАВКЕ

 1. ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

Службени гласник број 12/13 – 17.08.2013.год.

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БРОЈ 61-812/2010-01 ОД 04.11.2010. ГОДИНЕ

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ

 1. ПРАВИЛНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ, МЕРИЛИМА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

Службени гласник број 13/13 – 19.09.2013.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013.ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013.ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА КОЈИ ЋЕ ДАВАТИ САГЛАСНОСТ НА УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИМ ОБЈЕКТИМА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
 4. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ У КНИЋУ
 7. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ, У КНИЋУ
 8. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ, У КНИЋУ
 9. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА МЗ РАШКОВИЋ

Службени гласник број 14/13 – 18.11.2013.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ 2013.ГОДИНЕ
 2. ОДЛУКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦВЕТИЋ” НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
 2. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ БР.110-1186/13-01 КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 22.10.2013.ГОДИНЕ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕM УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ БР.110-1186/13-01
 2. КОДЕКС ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА,ОБЛАЧЕЊА И ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 15/13 – 29.11.2013.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ И ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ
 3. ОДЛУКА О ВОДОСНАБДЕВАЊУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРУЖА-ГРАБОВАЦ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА – ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА

Службени гласник број 16/13 – 24.12.2013.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НОВЧАНОМ ДАВАЊУ НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
 5. ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ”КНИЋ” ИЗ КНИЋА
 9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ” КНИЋ
 10. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ У СТАЛНОМ САСТАВУ И О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ У СТАЛНОМ САСТАВУ