ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2014. година

Службени гласник – 2014. година

Службени гласник број 1/14 – 21.01.2014.год.

АКТИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ ИЗ КНИЋА

 1. СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“

АКТИ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ЗА УВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Службени гласник број 2/14 – 31.01.2014.год.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ, ФИНАНСИРАЊУ И УСЛОВИМА РАДА САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Службени гласник број 3/14 – 07.03.2014.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ОБАВЉАЊА ТЕКУЋИХ ПОСЛОВА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ПРЕСТАНКУ СТАЛНОГ РАДА РАЗРЕШЕНОГ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ОБАВЉАЊА ТЕКУЋИХ ПОСЛОВА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ПРЕСТАНКУ СТАЛНОГ РАДА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 9. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ОБАВЉАЊА ТЕКУЋИХ ПОСЛОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 4/14 – 19.03.2014.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ИЗРАДИ „ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА 400 KV КРАГУЈЕВАЦ 2 – КРАЉЕВО 3” НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 3. ОДЛУКА О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013.ГОДИНУ 3
 5. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ОВЕРУ ОБРАЗАЦА ЗИП-1 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ, У КНИЋУ
 8. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 10. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТИМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ, ЕВИДЕНЦИЈУ И УПИС ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ЈКП КОМУНАЛАЦ

 1. ОДЛУКА О ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,КОМУНАЛАЦ,, КНИЋ

Службени гласник број 5/14 – 28.03.2014.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ
 2. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ, БР.110-407/14-01, КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДАНА 21.03.2014.ГОДИНЕ
 2. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТА
 3. ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА (СПОРТСКИХ ДРУШТАВА, СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, КЛУБОВА И УДРУЖЕЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ) КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 6/14 – 04.04.2014.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
 2. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
 3. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
 4. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
 5. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”КНИЋ” У КНИЋУ
 6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”КНИЋ” У КНИЋУ
 7. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”КНИЋ” У КНИЋУ
 8. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”КНИЋ” У КНИЋУ
 9. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ”КНИЋ”, У КНИЋУ
 10. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ”КНИЋ”, У КНИЋУ
 11. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ”КНИЋ”, У КНИЋУ
 12. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ”КНИЋ”, У КНИЋУ
 13. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ”, У КНИЋУ
 14. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ”, У КНИЋУ
 15. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ”, У КНИЋУ
 16. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ”, У КНИЋУ
 17. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ВАТРОГАСНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ КНИЋ, У КНИЋУ
 18. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ВАТРОГАСНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ КНИЋ, У КНИЋУ
 19. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ”, У КНИЋУ
 20. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ” У КНИЋУ
 21. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ” У КНИЋУ
 22. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ” У КНИЋУ
 23. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦВЕТИЋ” ИЗ КНИЋА
 24. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦВЕТИЋ” ИЗ КНИЋА
 25. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 26. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 27. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 28. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 29. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ВУК КАРАЏИЋ” У КНИЋУ
 30. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ВУК КАРАЏИЋ” У КНИЋУ
 31. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”РАДА ШУБАКИЋ” У ГРУЖИ
 32. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”РАДА ШУБАКИЋ” У ГРУЖИ
 33. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ
 34. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ
 35. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
 36. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
 37. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 38. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАДУЖЕЊА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ

ИСПРАВКЕ

Службени гласник број 7/14 – 15.05.2014.год.

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 8/14 – 28.05.2014.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРАГУШИЦА

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРАГУШИЦА

Службени гласник број 9/14 – 13.06.2014.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013.ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014.ГОДИНУ
 5. ОДЛУКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ЛИЦА ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА О СМРТИ
 7. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ”, У КНИЋУ
 9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”ДР. ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ”, У КНИЋУ
 10. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ВУК КАРАЏИЋ” У КНИЋУ
 11. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”РАДА ШУБАКИЋ” У ГРУЖИ
 12. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
 13. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ
 14. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ И О УТВРЂИВАЊУ ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА СТАТУТА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
 15. ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СТАТУТА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
 16. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ” У КНИЋУ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2014.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. ОДЛУКА И ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ “ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ” КНИЋ

 1. СТАТУТ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ “ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ” КНИЋ

Службени гласник број 10/14 – 27.06.2014.год.

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ БИРАЧКОГ МЕСТА ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРАГУШИЦА
 2. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Службени гласник број 11/14 – 15.07.2014.год.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014.ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ, БР.011-1026/08-01 ОД 09.01.2009.ГОДИНЕ

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЗ ДРАГУШИЦА ОДРЖАНИХ ДАНА 29.06.2014. ГОДИНЕ

Службени гласник број 12/14 – 03.09.2014.год.

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ И ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

ИЗ РЕДАКЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА

 1. ИСПРАВКА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ЛИЦА ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА О СМРТИ

Службени гласник број 13/14 – 12.09.2014.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014.ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014.ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014.ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ УСЛУГА ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ”ЦВЕТИЋ”
 7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ”, У КНИЋУ
 8. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ, У КНИЋУ
 9. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 10. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 14/14 – 14.10.2014.год

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ, БР.110-1127/14-01, КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДАНА 09.10.2014.ГОДИНЕ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ КНИЋ

 1. СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“

Службени гласник број 15/14 – 24.11.2014.год

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ 2014.ГОДИНЕ
 3. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
 5. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ

Службени гласник број 16/14 – 28.11.2014.год

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ И ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ
 2. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
 3. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ И ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ
 4. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНИ КНИЋ
 6. ОДЛУКА СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНИ КНИЋ
 7. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕШКОГ МАСТЕР ПЛАНА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПЛАНИНЕ РУДНИК ОД 2014. ДО 2024. ГОДИНЕ

Службени гласник број 17/14 – 25.12.2014.год

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
 3. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015.ГОДИНУ
 4. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015.ГОДИНУ
 5. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
 6. ОДЛУКА О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ” У КНИЋУ
 9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ