ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2019. година

Службени гласник – 2019. година

Службени гласник број 12/ 2019 – 21. 06. 2019. године

АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 1. ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТИН
 2. ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТИН

Службени гласник број 11/ 2019 – 04. 06. 2019. године

АКТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 10/ 2019 – 23. 05. 2019. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
 2. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА СА ОПШТИНЕ КНИЋ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
 4. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ У СТАЛНОМ САСТАВУ
 7. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА “ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“, У КНИЋУ
 8. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА “ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“, У КНИЋУ

Службени гласник број 09/ 2019 – 20. 05. 2019. године

АКТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ

Службени гласник број 08/ 2019 – 17. 05. 2019. године

АКТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ

Службени гласник број 07/ 2019 – 15. 05. 2019. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕM УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ПРАВИЛНИК О ВИДЕО НАДЗОРУ

Службени гласник број 06/ 2019 – 25. 04. 2019. године

АКТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019.ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ
 6. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ
 7. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ

Прилози уз Службени гласник број 06/ 2019 – 25. 04. 2019. године

Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате за 2019 годину

Прилог 2 – уз годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Кнић за 2019. годину

Службени гласник број 05/ 2019 – 25. 04. 2019. године

АКТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ИЗМЕНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА „ РАВНИ ГАЈ“
 2. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕЛОВЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ГРУЖА, ГРАБОВАЦ И ЛИПНИЦА

Прилози уз Службени гласник број 05/ 2019 – 25. 04. 2019. године

Прилог 1 – Измена ПДР Равни гај – графика

Прилог 2 – ПДР Гружа, Грабовац, Липница – графика

Службени гласник број 04/ 2019 – 25. 04. 2019. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2019. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ КОЈЕ ЈЕ ОБУХВАЋЕНО ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
 4. ОДЛУКА О ПРАВИМА ПО ОСНОВУ РАДА И ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О СТАЛНОМ РАДУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 03/ 2019 – 12. 04. 2019. године

ОСТАЛИ АКТИ

 1. КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ДОМ ЗДРАВЉА ,,ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ У КНИЋУ

Службени гласник број 02/ 2019 – 22. 03. 2019. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ

Службени гласник број 01/ 2019 – 22. 02. 2019. године

АКТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СТАТУТ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 2. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КНИЋ КОЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018.ГОДИНУ
 5. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
 6. ОДЛУКА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 9. ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА СА ОПШТИНЕ КНИЋ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
 10. ОДЛУКА О РАЗМЕНИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
 11. ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
 12. РЕШЕЊЕ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 13. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ КНИЋ
 14. РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “СВЕТИ САВА“ У ТОПОНИЦИ
 15. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
 16. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ
 17. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 18. РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 19. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКУ О ВИСИНИ НОВЧАНОГ ДАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ
 2. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ “ЦВЕТИЋ“ У КНИЋУ ЗА 2019.ГОДИНУ
 3. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕM УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ

Измена и допуна плана генералне регулације Кнић – графика