ПочетнаПројекти / КонкурсиЈавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Кнић

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Кнић

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Кнић

На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:
– да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
– да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
– да имају атесте за материјале и производе.

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са приложеном документацијом.
Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито:
1) опште податке о привредном субјекту;
2) податке о законском заступнику;
3) профил привредног субјекта;
4) ценовни преглед роба и услуга;

Критеријуми за рангирање директних корисника обухватају следеће:
1) цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу;
2) рок важења цена за меру коју конкуришу;

Подносиоци пријаву за учешће на јавном позиву попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Комплетна конкурсна документација се доставља у затвореној коверти.

Пријаве доставити поштом на адресу Војводе Стевана Книћанина 116, 34 240 Кнић-Општинска управа општине Кнић-Комисија за реализацију и надзор над извршавањем мера енергетске транзиције или лично на писарници у згради општинске управе.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 13.06.2022. године.
За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на на контакт телефон 034/510-977 и е-mail: snezana.djokic@knic.rs и sara.djalovic@knic.rs .

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници општине линк: knic.rs

Јавни позив

Документација за пријаву

Подели: