ПочетнаПројекти / КонкурсиКонкурс за попуњавање извршилачког радног места

Конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Oпштинска управа општине Кнић оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места.

Радно место које се попуњава:

Управљање људским ресурсима, у звању саветника, 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту:

Стечено високо образовање из области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама нафакултету; положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Радно искуство: 3 године радног искуства у струци.

Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић, са назнаком: „Конкурсној комисији за попуњавање радног места“.

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања. Конкурс је објављен у листу “Послови” 05.12.2018. године.

Комплетан текст конкурса можете погледати у прилогу.

Прегледајте и преузмите прилоге:
Javni_konkurs.doc

Подели: