ПочетнаПројекти / КонкурсиРасписан Конкурс за именовање директора Туристичке организације општине Кнић

Расписан Конкурс за именовање директора Туристичке организације општине Кнић

Расписан Конкурс за именовање директора Туристичке организације општине Кнић

Управни одбор Туристичке организације општине Кнић расписује Конкурс за именовање директора Туристичке организације општине Кнић на мандатни период од 4 године.

Пријаве слати на адресу: Туристичка организација општине Кнић, Кнић бб, 34240 Кнић, у затвореној коверти, са назнаком „Не отварати – пријава по конкурсу за именовање директора Туристичке организације општине Кнић“.

Неблагоремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.

Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Мирјана Милошевић Величанин, телефон: 034/510-115, мејл: turizam@knic.rs.

Комплетан текст Конкурса, као и потребне услове и доказе које је потребно доставити уз пријаву за Конкурс можете преузети у прилогу.

Прегледајте и преузмите прилоге:
Konkurs_1.pdf

Подели: