ПДР Равни Гај

Граница обухвата плана

План поделе земљишта на јавне и остале намене

План регулације и грађевинских линија

План инфраструктуре

План саобраћаја са планом нивелације

Планирана намена простора са поделом на целине

Постојећа намена простора према начину коришћења

Постојећа намена са поделом на целине

Споровођење плана

ТЕКСТ ПДР Равни Гај Кнић