ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2017. година

Службени гласник – 2017. година

Службени гласник број 1/2017 – 07.02.2017. год.

АКТИ СКУПШТИНЕ

 1.  ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ  РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНОГ ТЕЛА
 2.  ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ  РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНОГ ТЕЛА
 3. ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПРОМЕНУ ГРБА И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5.  ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ КНИЋ 2017 – 2022.
 6.  ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ КНИЋ 2017 – 2022.
 7. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
 8.  ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
 9. ОДЛУКА О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА  ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
 10. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 11.  РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 12.  РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”КНИЋ” У КНИЋУ
 13.  ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ КНИЋ
 2. ПРАВИЛНИК О ПРАВУ НА КОРИШЋЕЊЕ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
 3. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПРАВА УТВРЂЕНИХ ОДЛУКОМ О ДРУШТВЕНОЈ БРИЗИ О ДЕЦИ
 4. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

 1. ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 2/2017 – 10.03.2017. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
 2. ПРАВИЛНИК О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ПРАВИЛНИК О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 3/2017 – 11.04.2017. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 4/2017 – 23.04.2017. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ПРОГРАМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
 2. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА У ДОМАЋЕМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
 6. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 7. ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ
 8. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 9. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ КНИЋ НАЦИОНАЛНОЈ АСОЦИЈАЦИЈИ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
 10. ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ
 11. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНОГ ТЕЛА
 12. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНОГ ТЕЛА
 13. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КНИЋУ
 14. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КНИЋУ
 15. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА „СРЕДЊЕ ШКОЛЕ“ У КНИЋУ
 16. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА „СРЕДЊЕ ШКОЛЕ“ У КНИЋУ

Службени гласник број 5/2017 – 03.05.2017. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Службени гласник број 6/2017 – 12.06.2017. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ИЗМЕНА ОДЛУКЕ БРОЈ 011-1026/08-01 ОД 09.01.2009. ГОДИНЕ

Службени гласник број 7/2017 – 16.06.2017. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. OДЛУКA О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ПОКЛОНОМ
 2. ОДЛУКA О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА „РАВНИ ГАЈ
 3. ОДЛУКA О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КНИЋ КОЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКA О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕЛОВЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ГРУЖА, ГРАБОВАЦ И ЛИПНИЦА
 5. ОДЛУКA О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ

Службени гласник број 8/2017 – 21.06.2017. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 2. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 3. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ
 4. ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2017. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВИХ ПРАВА ЈКП “КОМУНАЛАЦ” ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ
 6. ОДЛУКА О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ ПРОСТОРИЈА, НАМЕНИ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗГРАДАМА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. ОДЛУКА О ДАВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП
 9. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ – ГРУЖА
 10. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ – КНИЋ
 11. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 12. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАНИФЕСТАЦИЈАМА И ПРОГРАМИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ КНИЋ

Службени гласник број 9/ 2017 – 10.07.2017. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КНИЋ

Службени гласник број 10/ 2017 – 20.07.2017. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Службени гласник број 11/ 2017 – 04. 08. 2017. године

Акти Скупштине општине Кнић:

 1. Одлука о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Кнић за 2017. годину;
 2. Програм о другој измени и допуни програма одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2017. години у општини Кнић;
 3. Програма о измени и допуни програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кнић;
 4. Одлука о приступању израде плана детаљне регулације за изградњу далековода 35 KV TC 35/10 KV, КГ 010 „Кнић“, КГ 010 „Страгари“ преко TC 35/10 KV, КГ 023 „Баре“ на територији општине Кнић;
 5. Одлука о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка ЈКП „Комуналац“ Кнић по редовном годишњем извештају за 2016. годину;
 6. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе општине Кнић;
 7. Одлука о измени одлуке о новчаном давању незапосленој породиљи;
 8. Одлука о одржавању чистоће на територији општине Кнић;
 9. Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији општине Кнић;
 10. Одлука о манифестацијама и програмима у области културе, туризма и спорта од значаја за општину Кнић;
 11. Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Цветић“ у Книћу;
 12. Решење о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад „Кнић“ у Книћу;
 13. Решење о именовању чланова Управног одбора Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу;
 14. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад „Кнић“ у Книћу;
 15. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу;
 16. Решење о разрешењу председника Управног одбора Центра за културу, туризам и спорт – Кнић у Книћу;
 17. Решење о именовању председника Управног одбора Центра за културу, туризам и спорт – Кнић у Книћу;

Акти Општинског већа:

 1. Правилник о измени и допуни правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Кнић.

Службени гласник број 12/ 2017 – 21. 08. 2017. године

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА ПОДРАЧУНА, ОДНОСНО ДРУГИХ РАЧУНА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ КНИЋ И О НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА О ИНВЕСТИРАЊУ СРЕДСТАВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ КНИЋ НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 13/ 2017 – 24. 08. 2017. године

АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 1. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРАГУШИЦА
 2. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРАГУШИЦА

Службени гласник број 14/ 2017 – 02. 09. 2017. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
 2. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, ТУРИЗМА И СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
 3. ПРОГРАМ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОДРШКУ ПОСТОЈЕЋОЈ ПРИВРЕДИ
 4. ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОДРШКУ ПОСТОЈЕЋОЈ ПРИВРЕДИ
 5. ПРОГРАМ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ КНИЋ

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ

Службени гласник број 15/ 2017 – 15. 09. 2017. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ

Службени гласник број 16/ 2017 – 04. 10. 2017. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОСЛОВНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА И УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА И ЊЕГОВИХ СРОДНИКА ОБАВЕЗНИХ НА ИЗДРЖАВАЊЕ У ТРОШКОВИМА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ СТАРИМ ОСОБАМА

Службени гласник број 17/ 2017 – 13. 10. 2017. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОРИСНИКА ПО ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
 2. ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ

Службени гласник број 18/ 2017 – 24. 10. 2017. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ВОЈВОДИ СТЕВАНУ ПЕТРОВИЋУ КНИЋАНИНУ
 2. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА У ДОМАЋЕМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП
 5. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА

Службени гласник број 19/ 2017 – 30. 10. 2017. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ

Службени гласник број 20/ 2017 – 03. 11. 2017. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОСЛОВНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ЈАВНИ ПОЗИВ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОДРШКУ ЗАПОШЉАВАЊУ У ПОСТОЈЕЋОЈ ПРИВРЕДИ

Службени гласник број 21/ 2017 – 10. 11. 2017. године

Службени гласник број 22/ 2017 – 22. 11. 2017. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА “ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ” У КНИЋУ
 2. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА “ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ”
 3. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КНИЋ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
 5. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
 6. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КНИЋ ИЗГРАДЊОМ СПОРТСКЕ САЛЕ У КНИЋУ
 7. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КНИЋ ИЗГРАДЊОМ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У КОМПЛЕКСУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “РАДА ШУБАКИЋ” У ГРУЖИ
 8. ОДЛУКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ штаба ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 9. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
 10. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ
 11. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМУНАЛАЦ” У КНИЋУ
 12. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “РАДА ШУБАКИЋ” У ГРУЖИ
 13. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “РАДА ШУБАКИЋ” У ГРУЖИ
 14. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “РАДА ШУБАКИЋ” У ГРУЖИ
 15. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
 16. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ

ИСПРАВКЕ

 1. ИСПРАВКА

Службени гласник број 22-1/2017 – 27. 11. 2017. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 23/ 2017 – 01. 12. 2017. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2017. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ

Службени гласник број 24/ 2017 – 07. 12. 2017. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 25/ 2017 – 15. 12. 2017. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ПРОГРАМ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 26/ 2017 – 21. 12. 2017. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРАВИЛНИК О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 27/ 2017 – 22. 12. 2017. године

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОБАВЕЗУЈУЋЕ УПУТСТВО О УПОТРЕБИ ФАКСИМИЛА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 28/ 2017 – 23. 12. 2017. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ OПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
 5. ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КНИЋ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
 7. ОДЛУКА О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ“
 9. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 10. ОДЛУКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 11. ОДЛУКА О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 12. ОДЛУКА О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
 13. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ У КНИЋУ
 14. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ У КНИЋУ
 15. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДА ШУБАКИЋ“ У ГРУЖИ
 16. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ ИЗ КНИЋА, ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ
 17. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ ИЗ КНИЋА

Службени гласник број 28-1/2017 – 23. 12. 2017. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ

Службени гласник број 29/ 2017 – 28. 12. 2017. године

 1. ПРОГРАМ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ