ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2021. година

Службени гласник – 2021. година

Службени гласник број 14/2021 -21. 07. 2021. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДУНИ
 2. ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2021. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА ПОКЛОНОМ
 5. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ (КП.БР.2465/2 КО КНИЋ)
 6. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ (КП.БР.2343 КО ЧЕСТИН)
 7. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА (КП.БР.616 КО ЛЕСКОВАЦ)
 8. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ
 9. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ
 10. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 11. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ У КНИЋУ
 12. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЛАНИ РАД „КНИЋ“ У КНИЋУ
 13. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НОДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЛАНИ РАД „КНИЋ“ У КНИЋ

Службени гласник број 05/ 2021 -26.03. 2021. године

Службени гласник број 04/ 2021 -19.03. 2021. године

Службени гласник број 02/ 2021 -17.02. 2021. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ПО ОСНОВУ РАДА И ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЧИШЋАВАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ ВОДА
 4. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 5. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕНА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
 6. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ 2. РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 7. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ – ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА, САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА