ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2021. година

Службени гласник – 2021. година

Службени гласник број 22/2021 -17.12. 2021. године

АКТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ:

 1. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ПРЕДВИЂЕНОГ СПОРАЗУМОМ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПОСЛОВА РАЗВОЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА И СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2022. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ КНИЋ У ЧЛАНСТВО УРУЖЕЊА ”ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС” ИЗ ЧАЧКА
 5. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
 6. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ
 8. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ У СТАЛНОМ САСТАВУ
 9. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНСТВО САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 10. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ

Службени гласник број 21/2021 -18.11. 2021. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНE КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 3. ПРОГРАМ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2021. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ/a>
 5. OДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ
 6. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 7. РЕШЕЊE О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. РЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 9. ПРОГРАМ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 10. ПРОГРАМ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 11. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЦЕНОВНИКA РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

ПРИЛОГ

 1. ПРОЈЕКАТ ЈПП

Службени гласник број 20/2021 -29.10. 2021. године

Службени гласник број 19/2021 -26.10. 2021. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ И ЗАШТИТИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА (ЗГРАДА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ЗАБОЈНИЦИ, КП. БР.1956 КО ЗАБОЈНИЦА)
 7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ДОБРИЦА ЕРИЋ“ У КНИЋУ
 9. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СВЕТИ САВА“ У ТОПОНИЦИ

Службени гласник број 14/2021 -21. 07. 2021. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДУНИ
 2. ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2021. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА ПОКЛОНОМ
 5. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ (КП.БР.2465/2 КО КНИЋ)
 6. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ (КП.БР.2343 КО ЧЕСТИН)
 7. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА (КП.БР.616 КО ЛЕСКОВАЦ)
 8. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ
 9. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ
 10. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 11. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ЦВЕТИЋ” У КНИЋУ
 12. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЛАНИ РАД “КНИЋ” У КНИЋУ
 13. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НОДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЛАНИ РАД “КНИЋ” У КНИЋ

Службени гласник број 05/ 2021 -26.03. 2021. године

Службени гласник број 04/ 2021 -19.03. 2021. године

Службени гласник број 02/ 2021 -17.02. 2021. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ПО ОСНОВУ РАДА И ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЧИШЋАВАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ ВОДА
 4. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 5. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕНА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
 6. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ 2. РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 7. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ – ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА, САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА