ПочетнаДруштвоЈавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општина Кнић за 2023. годину

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општина Кнић за 2023. годину

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општина Кнић за 2023. годину

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

 

1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору

3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на_гас,

5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно горивоили електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

6) уградња топлотних пумпи

7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;

9) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до и једнако 10,8 kW;

10) Израда техничке документације у складу са Прилогом 2

УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Право учешћа на Јавном позиву имају крајњи корисници који станују у објектима и испуњавају следеће услове:

 • Да је објекат легално изграђен;
 • да је подносилац пријаве:
  • власник објекта, или;
  • корисник објекта са пријавом боравка на адреси објекта и приложеном писаном сагласности власника објекта;
 • да се у објекту станује током целе године.

Пријава на јавни позив обавезно садржи:

 • потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери/пакету за који се конкурише и о стању грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;
 • доказ о власништву:
  • Извод из листа непокретности/ уговор о купопродаји/уговор о поклону/правноснажно оставинско решење или други одговарајући документ из кога несумњиво произилази да је подносилац пријаве власник објекта,
  • Уколико има више од једног власника објекта, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве,
 • уколико пријаву подноси корисник објекта, неопходно је да достави пријаву боравка на адреси објекта који пријављује и писану сагласност власника објекта;
 • доказ о легалности објекта:
  • Употребна дозвола, или
  • Решење о озакоњењу, или
  • Извод из листа непокретности из кога произилази да је објекат уписан у складу са прописима о изградњи;
 • фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси објекта за коју се подноси пријава. За малолетна лица доставити фотокопије здравствених књижица (у зависности од члана 21. Правилника где је наведено да ли се траже фотокопије за све чланове домаћинства или само лична карта власника);
 • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију у претходном месецу, ради доказа да се у пријављеном стамбеном објекту станује током целе године (минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно);
 • За меру из поглавља I. тачкa 4) Јавног позива решење о одобрењу извођења радова или неки други акт којим надлежни орган одобрава извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији до новог котла који се уграђује;
 • предмер и предрачун/ профактура за материјал и опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) коју је објавило/ла Општина, издата након објављивања јавног позива, као и атесте/извештаје који доказују испуњеност минималних услова енергетске ефикасности из одељка ;

 

Напомена: грађани нису у обавези да достављају документацију која је јавно доступна (нпр. Извод из листа непокретности).

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 034/510-977 и електронску адресу: e-mail: snezana.djokic@knic.rs

Јавни позив за грађане

Јавни позив за грађане

Подели: