ПочетнаСкупштина општинe

Скупштина општинe

Изборне листе и освојени број мандата

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 16
Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) 4
Демократска странка – Весна Перовић 3
Никола Чампаревић– ЛДП Чедомир Јовановић –
СДС Борис Тадић – Време је за младе
3
Покрет за бољу општину Кнић- Милић Миловић
Нова Србија – Велимир Илић
2
Јединствена Србија- Љубомир Ђурђевић – Кнић 2
НАДЛЕЖНОСТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим статутом.Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и стаутом.Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине претходног сазива, у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора. У колико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник, у року од 15 дана од истека рока из става 1. овог члана.Седницом председава најстарији одборник до избора председника Скупштине општине. Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављањем секретара Скупштине.

Скупштина има 33 одборника.Одборници се бирају на 4 године. Одборнику почиње и престаје одборнички мандат, под условима и на начин утврђен законом. Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине, и њених радних тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину општине. Посебном одлуком Скупштине општине уређује се право одборника на изгубљену зараду, путне трошкове за долазак и одлазак на седницу Скупштине и њених радних тела, дневнице и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке функције.Права и дужности одборника ближе се уређују Пословником Скупштине општине.

Скупштина општине:

 1. доноси Статут општине и Пословник Скупштине општине;
 2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила
  за одређивање висине локалних такса и накнада;
 4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања
  или промене територије Општине Влади Републике Србије;
 5. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 6. доноси просторни план, урбанистички план Општине и уређује
  коришћење грађевинског земљишта;
 7. доноси прописе и друге опште акте;
 8. расписује општински референдум и референдум на делутериторије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач, и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
 11. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 12. поставља и разрешава секретара Скупштине:
 13. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 14. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 15. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 16. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 17. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 18. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 19. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 20. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 21. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 22. одлучује о сарадњи и удруживању са грађанима, општинама, удружењима и невладиним организацијама;
 23. информише јавност о свом раду;
 24. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 25. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 26. разматра и усваја годишњи извештај о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Општина, и даје сагласност на њихове програме рада и пословања;
 27. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим статутом није другачије одређена.

Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника:

 1. доноси Статут општине;
 2. доноси буџет општине и усваја завршни рачун;
 3. доноси програм развоја Општине појединих делатности;
 4. доноси просторни план и урбанистичке планове;
 5. одлучује о јавном задуживању Општине;
 6. одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;
 7. одлучује о називима улица, заселака и других делова насељених места;
 8. одлучује о иницијативи за промену територија Општине, у складу са законом;
 9. одлучује о расписивању референдума;
 10. одлучује о оснивању и укидању месних заједница;
 11. утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 12. одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби а најмање једном у три месеца.Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. Ако председник Скупштине не закаже седницу у року од 15 дана од дана подношења захтева , седницу може сазвати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева. Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина.
Седнице Скупштине су јавне. За јавност рада Скупштине одговоран је председник Скупштине.У складу са Пословником Скупштине општине, седницама Скупштине могу присуствовати представници средстава јавног информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица.

У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници полазећи од интереса пријављених за тачке дневног реда. Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога безбедности одбране земље и других посебно оправданих разлога, који се констатују пре утврђивања дневног реда.