ПочетнаСкупштина општинeСекретар скупштине

Секретар скупштине

Татјана БУЂЕВАЦ
дипл. правник
НАДЛЕЖНОСТ

Скупштина има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седнице Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар Скупштине се поставља, на предлог председника Скупштине, на четири године и може бити поново постављен. За секретара Скупштине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.Заменик секретара Скупштине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.

Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.