ПочетнаПредседник општинеПомоћник председника општине

Помоћник председника општине

Биљана СИМОВИЋ
економиста, помоћник председника општине за друштвене делатности, омладинску политику и сарадњу са НВО сектором

* Председник Општине поставља свог помоћника у Општинској управи, који обавља послове из појединих делатности (за економски развој, урбанизам, комуналне делатности, привреду, развој месних заједница и др.).Помоћник председника Општине покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљење у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене одлуком о организацији Општинске управе.