ПочетнаОпштинска управаОдељење за имовинско-правне, комунално стамбене послове, урбанизам и грађевинарство

Одељење за имовинско-правне, комунално стамбене послове, урбанизам и грађевинарство

Начелница одељења:
Марина Петровић, дипл.правник

034/510-146 062/306-143 imovinska@knic.rs

У оквиру одељења обављају се и врше управно-правни и нормативно- правни послови Општинске управе који се односе на: имовинско-правне послове, у вези експропријације и административног преноса непокретности,успостављања права службености и деекспропријације, самовласних заузећа, враћања утрина и пашњака селима на коришћење, враћање имовине правним и физичким лицима одузете по разним основима, вођење јединствене евиденције целокупне имовине чији је корисник општина, израду нацрта аката о располагању имовином Општине, стручне и административне послове Комисије за враћање земљишта по пољопривредном земљишном фонду, послове стамбене и комуналне делатности, откуп станова у својини Општине, надзор над обављањем комуналних делатности, коришћење грађевинског земљишта, послове из области саобраћаја и путне привреде, послове планирања и уређења простора, изградњу објеката, стручне и административне послове за потребе Комисије за планове, уређивање и обезбеђивање коришћења пословног простора чији је власник Општина, послове пружања правне помоћи и заступања Општине и њених органа, ради заштите имовинских права и интереса општине, као и друге послове из своје надлежности који су поверени Општини, и послове у овој области утврђене Одлукама органа Општине, у складу са Законом.

Обавља послове у вези друштвене бриге о деци, студентских питања, социјалне и здравствене заштите, дечји додатак, борачко-инвалидску заштиту, повереништво Комесаријата за избеглице, породиљско одсуство и друге послове у складу са Законом.