ПочетнаСкупштина општинeПредседник скупштине

Председник скупштине

СВЕТЛАНА АНЂЕЛИЋ
дипл. правник
НАДЛЕЖНОСТ

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене Статутом и Пословником Скупштине општине.

Председник Скупштине може бити на сталном раду у Општини, о чему одлуку доноси Скупштина.

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање једне трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине. Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.Поступак избора председника Скупштине уређује се Пословником о раду Скупштине општине.

Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на коју је изабран: оставком, разрешењем и престанком мандата одборника, што се ближе уређује Пословником о раду Скупштине општине.