ПочетнаПредседник општине

Председник општине

СРЕЋКО ИЛИЋ

Срећко Илић, из Груже, рођен је 11.07.1972.године у Крагујевцу, по занимању електротехничар, средњу електротехничку школу завршио је у Крагујевцу. У свом досадашњем професионалном ангажовању радио је у више приватних фирми које се баве услугама електротехнике, а последњих 12 година је предузетник. У периоду од 2013 до 2016. године, обављао је функцију председника МЗ Гружа-Грабовац, а од 2016. године, обављао је функцију члана општинског већа за област комуналне делатности у развој МЗ. Ожењен је, отац 3 ћерке, са породицом живи у Гружи.

НАДЛЕЖНОСТ

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као и председника Општине. Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.Председник Општине и заменик председника Општине су на сталном раду у Општини.

Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника на исти начин на који је изабран.О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине. Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине, пре истека рока од 6 месеци од одбијања претходног предлога. Разрешењем председника Општине престаје мандат заменика председника Општине и Општинског већа. Председник општине и заменик председника општине који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника Општине,односно заменика председника општине.

Председник Општине:
 1. представља и заступа Општину;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 3. наредбодавац је за извршење буџета;
 4. доноси одлуку о употреби средстава текуће и сталне резерве у складу са Законом којим се уређује буџетски систем;
 5. оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 6. Закључује уговоре на основу одлука о прибављању, располагању, управљању и коришћењу јавне својине општине , као и у другим случајевима предвиђеним Законом
 7. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 8. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 9. информише јавност о свом раду;
 10. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу и подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 11. представља и заступа Општинско веће;
 12. сазива и води седнице Општинског већа;
 13. одговара за законитост рада Општинског већа;
 14. обуставља од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна са законом;
 15. подноси извештај Скупштини општине о извршавању одлука и других аката Скупштине;
 16. поставља и разрешава помоћнике председника Општине;
 17. предлаже избор и разрешење заменика председника Општине односно члана Општинског већа;
 18. даје сагласност за изградњу, доградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре и линијских инфраструктурних и електроенергетских објеката када је општина власник, односно корисник земљишта која сагласност служи као доказ о решеним имовинско-правним односима;
 19. доноси појединачна решења о правима по основу рада лица која именује и поставља председник општине;
 20. врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима органа Општине.
  Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе.’