ПочетнаПројекти / КонкурсиПодстицај послодавцима за запошљавање теже запошљивих лица

Подстицај послодавцима за запошљавање теже запошљивих лица

Подстицај послодавцима за запошљавање теже запошљивих лица

Национална служба за запошљавање – Филијала Крагујевац и општина Кнић расписују Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. години. Субвенција за отварање нових радних места намењена је послодавцима са седиштем на територији општине Кнић, који припадају приватном сектору,  ради запошљавања незапослених лица из категориjeтеже запошљивих који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање филијала Крагујевац са територије општине Кнић на неодређено време са пуним радним временом.

Висина субвенције износи: 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља. Последњи рок за пријем пријава за учешће на  јавном конкурсу је 31.07.2019. године.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка Национaлној служби филијале Крагујевац. Пријава се подноси непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби филијале Крагујевац.

Комплетан текст Јавног позива са условима конкурса, као и образац пријаве можете преузети на линку:

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursi-nsz-lokalna-samouprava/javni_konkursi_-_kni_.cid56837?page=1

Подели: