ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2010. година

Службени гласник – 2010. година

Службени гласник број 1/10 – 15.03.2010.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2010.ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА СЕ ВОДЕ МАТИЧНЕ КЊИГЕ
 3. ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 4. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ (”СЛ.ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ”БР.7/09) И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ОТПИСУ ОБРАЧУНАТЕ КАМАТЕ НА ДУГ ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ И УСТУПЉЕНИХ ПРИХОДА БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ, КОЈИ СУ ДОСПЕЛИ ЗА НАПЛАТУ ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2009.ГОД., ЗАСТАВА АУТОДЕЛОВИ КНИЋ

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УПОТРЕБЕ И КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА

Службени гласник број 2/10 – 30.04.2010.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
 2. ОДЛУКА О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 3. ОДЛУКA О МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
 4. ОДЛУКA О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2009.ГОДИНУ
 5. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ, МИОДРАГА ЂОРОВИЋ, ИЗ ГРУЖЕ
 6. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ, БОГДАНА БОЖОВИЋ, ИЗ БУМБАРЕВОГ БРДА
 7. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ(”СЛ.ГЛАСНИК РС”БР.80/08 И ”СЛ.ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ” БР. 4/09)
 8. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ (”СЛ.ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ”БР.7/09 И 1/10) И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СТАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ ОПШТИНЕ КНИЋ, У КНИЋУ
 10. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП”КОМУНАЛАЦ” У КНИЋУ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ БР. 011-1096/08-01 ОД 09.01.2009.ГОДИНЕ
 2. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИКОЈЕВАЦ

Службени гласник број 3/10 – 17.06.2010.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ КНИЋ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ЈУЖНОМОРАВСКЕ РЕГИЈЕ, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 2. ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ КНИЋ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ОПШТИНЕ ЛЕНАРТ, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА
 3. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2009. ГОДИНУ
 4. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ У КНИЋУ
 5. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”РАДА ШУБАКИЋ” У ГРУЖИ
 6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ВУК КАРАЏИЋ” У КНИЋУ
 7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ОДЛУКА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КНИЋ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Службени гласник број 4/10 – 08.07.2010.год.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2010. ГОДИНУ
 2. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

ИЗ РЕДАКЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА – ИСПРАВКЕ

 1. ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2009.ГОДИНУ
 2. ИСПРАВКА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ВУК КАРАЏИЋ” У КНИЋУ
 3. ИСПРАВКА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ

Службени гласник број 5/10 – 19.08.2010.год.

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ОД ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ
 2. ОДЛУКА КОЈОМ СЕ ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, КОЈЕ ОБУХВАТА ПОДРУЧЈА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ЖУЊЕ, ГУНЦАТИ, БУМБАРЕВО БРДО, ПРЕТОКЕ, РАДМИЛОВИЋ, КУСОВАЦ, ТОПОНИЦА, ДРАГУШИЦА, ГУБЕРЕВАЦ, ЛЕСКОВАЦ, ПАЈСИЈЕВИЋ, ВРБЕТА, ЧЕСТИН, ГРАБОВАЦ И БАЛОСАВЕ ПРОГЛАШАВА ПОДРУЧЈЕМ КОЈЕ ЈЕ ЗАХВАЋЕНО ЕЛЕМЕНТАРНОМ НЕПОГОДОМ ДАНА 31.07. И 06.08.2010. ГОДИНЕ

Службени гласник број 6/10 – 21.09.2010.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ”, У КНИЋУ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕM УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ ( пречишћен текст)

Службени гласник број 7/10 – 15.11.2010.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2010.ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ 2010.ГОДИНЕ
 3. ОДЛУКА О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
 4. ОДЛУКА О ОВЛАШЋЕЊУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА
 5. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2010.ГОДИНУ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

Службени гласник број 8/10 – 24.12.2010.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2011. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКA О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
 3. ОДЛУКA О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
 4. ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ КОЈИМА СУ ПРОПИСАНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ
 5. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
 6. ОДЛУКA О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКA О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
 2. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2011.ГОДИНУ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЧИЈИ ЈЕ ЗАДАТАК ДА ИЗВРШИ ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ,ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ