Почетна2022децембар (Page 2)

децембар 2022

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације које се односе на уградњу соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Кнић налази се у Прилогу ПРИЛОГ

У Дому културе у Гружи свечано је обележено 100 година од проглашења Груже за варошицу. Тим поводом одржана је свечана академија у којој су учествовали чланови Културно-уметничког друштва „Гружа“, ђаци Основне школе „Рада Шубакић“ из

На почетку заседња сведена је јавна расправа и усвојена допуна предлога о локалним комуналним таксама за територију општине Кнић. Већници су разматрали и усвојили нацрт кадровског плана Општинске управе општине Кнић за 2023. годину, као

На основу одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора, објављене у Сл.гл општине Кнић, број 28/2022. Комисија за спровођење поступка за давање у закуп утврдила је текст огласа који се налази у

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС и 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014