ЈАВНИ КОНКУРС

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општина Кнић за 2022. годину

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима и стамбене заједнице и испуњавају следеће услове:

1) да је подносилац пријаве:

(1) власник објекта, или

(2) ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта

2) да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне енергије у објекту у претходном месецу минимално 30 kwh.

3) да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар,

4) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.

Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Кнић, или препоручено поштом на адресу:

Општина Кнић – Комисија за реализацију мера енергетске санације,

Војводе Стевана Книћанина 116, 34 240 Кнић

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Општине Кнић,

Конкурс је отворен закључно са даном 01.08.2022. године.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон 034/510-977 и електронску адресу: e-mail: snezana.djokic@knic.rs , sara.djalovic@knic.rs

ЈАВНИ КОНКУРС

Прилози

Подели: