ПОУ Гружа

1 ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КНИЋ

2 ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА

3 ОРТОФОТО ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ЗАХВАТА ПЛАНА

4 НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ НА ПОДЦЕЛИНЕ И БЛОКОВЕ

6 ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ

7 ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

8. ЕКОЛОШКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРОСТОРА

Текст ПОУ Гружа Кнић