ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2008. година

Службени гласник – 2008. година

Службени гласник број 1/08 – 17.12.2008.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. Одлука о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2008. годину
 2. Одлука о Општинском већу општине Кнић Одлука о Општинској управи општине Кнић
 3. Одлука о месним заједницама
 4. Одлука о коефицијентима за обрачун плате изабраним функционерима у Скупштини општине Кнић и о начину обављања функције председника Скупштине општине Кнић и заменика председника Скупштине општине Кнић
 5. Одлука којом се Српском православном манастиру свете Богородице-Каменац у Честину -Гружа, даје на привремено управљање и коришћење земљиште означено као кп.бр. 2334/2 пов. 0.05,43 ха са постојећим објектом
 6. Оперативни план одбране од поплава за 2009. годину
 7. Решење о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења за збрињавање избеглих и интерно расељених лица
 8. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка прибављања идејног решења грба и заставе општине Кнић и утврђивање предлога празника општине Кнић

Службени гласник број 2/08 – 32.12.2008.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. Одлука о буџету општине Кнић за 2009. годину
 2. Одлука о општинским административним таксама за услуге које врши Општинска управа општине Кнић
 3. Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Кнић за 2009. годину
 4. Решење о давању сагласности на Статут Општинске библиотеке Др „Драгиша Витошевић”