ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2012. година

Службени гласник – 2012. година

Службени гласник број 1/12 – 14.02.2012.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2012. ГОДИНУ
 2. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2012. ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О НОВЧАНОМ ДАВАЊУ НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ
 4. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ВУК КАРАЏИЋ” У КНИЋУ

Службени гласник број 2/12 – 20.02.2012.год.

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, ДОДАЦИМА НА ПЛАТЕ, НАКНАДАМА И ОСТАЛИМ ПРИМАЊИМА, ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 3/12 – 24.04.2012.год.

АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2012.ГОДИНУ
 2. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ БР.110-298/2012-01, КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 07.03.2012.ГОДИНЕ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА МЗ ЛИПНИЦА

Службени гласник број 4/12 – 07.05.2012.год.

АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ СА ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА ОДРЖАНИХ 06.МАЈА 2012.ГОДИНЕ

Службени гласник број 5/12 – 06.07.2012.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2012. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ДОМА ЗДРАВЉА У КНИЋУ
 3. ОДЛУКА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ПЛАТАМА НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
 4. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, АЛЕКСАНДРУ ЈОВАНОВИЋУ
 7. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, МИЛИЋУ МИЛОВИЋУ
 8. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, БИЉАНИ ПАНТОВИЋ
 9. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ, БОРИСЛАВУ БУСАРЦУ
 10. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ, ДРАГАНУ МИШОВИЋУ
 11. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ, ИЗАБРАНОМ 18.07.2008. ГОДИНЕ (”СЛ.ГЛ.РС”, БР.80/08 И ”СЛ.ГЛ.ОПШТИНЕ КНИЋ”, БР.4/09, 2/10 И 4/11)
 12. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ”, У КНИЋУ, ИМЕНОВАНИХ РЕШЕЊЕМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, БРОЈ: 119-181/2009-01, ОД 20.03.2009.ГОДИНЕ
 13. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ ”КНИЋ” ИЗ КНИЋА, НЕВЕНИ ЛУКОВИЋ
 14. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ МИЛИЋ МИЛОВИЋА ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 15. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЉИЉАНЕ ЖИРОПАЂЕ ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 16. РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ БИЉАНЕ ПАНТОВИЋ ЗА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 17. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ БОРИСЛАВА БУСАРЦА ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 18. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗОРАНА ЂОРОВИЋА ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 19. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ ОШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ, БР.011-1026/08-01 ОД 09.01.2009. ГОДИНЕ (”СЛ.ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ”, БР.1/09, 2/10 И 2/11),

Службени гласник број 5/1/12 – 06.07.2012.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЗА НАКНАДУ ПУТНИХ ТРОШКОВА ИЗ ЧЛАНА 6. ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ПЛАТАМА НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА БРОЈ: 119-614/12-01 (СЛ.ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ БР.5/2012)
 2. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ, ЖИВОМИРУ ЖИРОПАЂИ
 3. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ БРОЈ: 119-575/12-01

Службени гласник број 6/12 – 25.07.2012.год.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ, БРОЈ: 110-693/12-01, КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 17.07.2012.ГОДИНЕ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

ИСПРАВКЕ

 1. ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ (СЛ.ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ БР.5/2012)
 2. ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ (СЛ.ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ БР.5/2012)

Службени гласник број 7/12 – 30.08.2012.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ

 1. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 2. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ЗА 2012.ГОДИНУ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ, БРОЈ: 110-779/12-01, КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 27.08. 2012. ГОДИНЕ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ, БРОЈ: 110-779/12-01, ОД 27.08. 2012. ГОДИНЕ

Службени гласник број 8/12 – 04.09.2012.год.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА БРОЈ 13., КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ДИРЕКТОР ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 03.09.2012.ГОДИНЕ

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КНИЋ

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА, БРОЈ 13 ОД 03.09.2012.ГОДИНЕ

Службени гласник број 9/12 – 17.10.2012.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2012.ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КНИЋ

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ

 1. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

Службени гласник број 10/12 – 26.10.2012.год.

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ И ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Службени гласник број 11/12 – 25.12.2012.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ У КНИЋУ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НОВЧАНОМ ДАВАЊУ НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ
 5. ОДЛУКА О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА
 6. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ 2012.ГОДИНЕ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2013. ГОДИНУ