ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2015. година

Службени гласник – 2015. година

Службени гласник број 1/15 – 21.01.2015.год

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД
 2. ПРАВИЛНИК О ПРЕГЛЕДУ И ОДРЖАВАЊУ ОПРЕМЕ ЗА РАД, ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ
 3. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И ОПРЕМИ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ ПОВРЕЂЕНИМ И НАГЛО ОБОЛЕЛИМ ЛИЦИМА НА РАДУ УПУТСТВО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ НА РАДУ

Службени гласник број 2/15 – 20.02.2015.год

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ПОСЛОВНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА (СПОРТСКИХ ДРУШТАВА, СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, КЛУБОВА И УДРУЖЕЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ) КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 3/15 – 19.03.2015.год

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ”, У КНИЋУ

Службени гласник број 4/15 – 23.03.2015.год

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 2. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014 ГОДИНУ
 5. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТА

Службени гласник број 5/15 – 15.04.2015.год

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2015.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ
 3. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ, БР.110-417/15-01 КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДАНА 19.03.2015.ГОДИНЕ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 6/15 – 15.05.2015.год

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ” ИЗ КНИЋА И ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ”КНИЋ” ИЗ КНИЋА
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ БР. 011-1026/08-01 ОД 09.01.2009.ГОДИНЕ

Службени гласник број 7/15 – 10.06.2015.год

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014.ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О НЕДИСКРИМИНАТОРНОЈ РОДНОЈ ТЕРМИНОЛОГИЈИ У АКТИМА И СЛУЖБЕНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ ОРГАНА ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ КНИЋ НАЦИОНАЛНОЈ АЛИЈАНСИ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (НАЛЕД)
 5. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ”КНИЋ” ИЗ КНИЋА
 6. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ”ИЗ КНИЋА И ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ”КНИЋ” ИЗ КНИЋА
 7. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ”ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ”
 8. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
 9. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП “КОМУНАЛАЦ” – КНИЋ ЗА 2015.ГОД.

АКТИ ЈКП “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ

 1. ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ ЗА 2015. ГОД.

Службени гласник број 8/15 – 17.06.2015.год

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ОДЛУКА О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КНИЋ КАО СЕДИШТЕ ОПШТИНЕ, НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
 2. ОДЛУКА О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛЕКОВОДА 400 КV “КРАГУЈЕВАЦ 2 – КРАЉЕВО 3” НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ, НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Службени гласник број 9/15 – 15.07.2015.год

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ПРОГРАМ ОБНОВЕ МОСТОВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЧИШЋАВАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
 4. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”КНИЋ” У КНИЋУ
 5. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ ”ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ” У КНИЋУ

АКТИ УСТАНОВЕ “ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ” У КНИЋУ

 1. СТАТУТ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ КНИЋ“ У КНИЋУ

Службени гласник број 11/15 – 11.08.2015.год

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ И ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Службени гласник број 12/15 – 09.09.2015.год

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА УСТАНОВЕ ”ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ-КНИЋ”

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

АКТИ УСТАНОВЕ “ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ” У КНИЋУ

 1. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ,ТУРИЗАМ И СПОРТ-КНИЋ“ У КНИЋУ

Службени гласник број 13/15 – 01.10.2015.год

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРAМ ПОДРШКЕ ОСНИВАЊУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ САМОЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2015.ГОДИНУ
 2. ПРАВИЛНИК O ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОДРШКУ ОСНИВАЊУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ САМОЗАПОШЉАВАЊА

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ПРАВУ НА КОРИШЋЕЊЕ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПРЕНОСИВИХ РАЧУНАРА ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ

АКТИ ДОМА ЗДРАВЉА “ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ” КНИЋ

 1. КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ДОМ ЗДРАВЉА ,,ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ,, У КНИЋУ

Службени гласник број 14/15 – 16.10.2015.год

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА – ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ
 4. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ОВЕРУ ОБРАЗАЦА ЗИП-1 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 5. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ”, У КНИЋУ
 6. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНA ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ
 7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ

Службени гласник број 15/15 – 30.10.2015.год

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 16/15 – 19.11.2015.год

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ 2015.ГОДИНЕ
 2. ОДЛУКА O ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ У ЗАХВАТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ”РАВНИ ГАЈ”
 3. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ”ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ” КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ”ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ” КНИЋ
 7. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ”, У КНИЋУ
 8. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ” У КНИЋУ
 9. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОДРШКУ ОСНИВАЊУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ САМОЗАПОШЉАВАЊА

АКТИ ЈКП “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ

 1. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ

Службени гласник број 17/15 – 30.11.2015.год

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015.ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ И ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ

Службени гласник број 18/15 – 26.12.2015.год

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ ЈЕ НАМЕЊЕНО ЗА ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА ГЕНЕРАЛНИМ УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ ЗА НАСЕЉЕ КНИЋ

Службени гласник број 19/15 – 31.12.2015.год

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА У НАСЕЉИМА
 3. ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ДОМА ЗДРАВЉА У КНИЋУ
 4. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О СПРАТНОСТИ ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА, ЦЕЛИНАМА ИЛИ БЛОКОВИМА У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА
 6. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
 7. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ ИЗ КНИЋА
 8. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ ИЗ КНИЋА
 9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ “ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ” КНИЋ
 10. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ “ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ” КНИЋ
 11. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ “ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ” КНИЋ
 12. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА “ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ” У КНИЋУ
 13. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ЦВЕТИЋ” ИЗ КНИЋА