ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2023. година

Службени гласник – 2023. година

Службени гласник број 04/2023 -17.03. 2023. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ:

 1. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2023. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2023. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАЈЕДНИЧКИМ ГЕОГРАФСКОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА И ОПШТИНЕ КНИЋ И РЕКОВЦА
 5. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. ОДЛУКА О СЛАВИ ОПТИНЕ КНИЋ
 8. ОДЛУКА О СВЕЧАНОЈ ПЕСМИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 9. ОДЛУКА О ПРИСТУПУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КНИЋ
 10. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КНИЋ
 11. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 12. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ “ДОБРИЦА ЕРИЋ” У КНИЋУ
 13. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ
 14. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЦЕЦНОВНИКА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ – ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНОХ ВОДА, САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА
 15. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА РАДОВА НА РЕДОВНИМ ОДРЖАВАЊЕУ ПУТЕВА И КОМУНАЛНИХ УСЛОГА

Службени гласник број 02/2023 -03.03. 2023. године