ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2023. година

Службени гласник – 2023. година

Службени гласник број 29/2023 – 21.12.2023. године

Службени гласник број 27/2023 – 02.12.2023. године

Службени гласник број 25/2023 – 01.11.2023. године

АКТИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА:

 1. ПОСЛОВНИК О РАДУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ
  ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ
 8. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 9. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 10. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 11. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 12. ОДЛУКУ О УРЕЂЕЊУ РАДНО-ПРАВНОГ СТАТУСА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
  ОПШТИНЕ КНИЋ
 13. ОДЛУКУ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, НАКНАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ КНИЋ
 14. ОДЛУКУ О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ПРЕДСЕДНИКУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ КНИЋ
 15. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 22/2023 – 11.10.2023. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2023. ГОДИНУ
 5. ПРОГРАМ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2023. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
 7. ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
 8. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О УСТУПАЊУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА
 9. ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ ПРИЈАТЕЉСКИХ ОДНОСА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ПЕТРОВСКОГ ОКРУГА ТАМБОВСКЕ ОБЛАСТИ (РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА) И ОПШТИНЕ КНИЋ У ШУМАДИЈСКОМ ОКРУГУ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА)
 10. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПИСИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА „ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА“ КНИЋ
 11. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКA РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Службени гласник број 18/2023 – 24.07. 2023. године

Службени гласник број 12/2023 -30.05. 2023. године

Службени гласник број 10/2023 -11.05. 2023. године

АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЗ:

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Службени гласник број 07/2023 -24.04. 2023. године

Службени гласник број 04/2023 -17.03. 2023. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ:

 1. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2023. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2023. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАЈЕДНИЧКИМ ГЕОГРАФСКОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА И ОПШТИНЕ КНИЋ И РЕКОВЦА
 5. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. ОДЛУКА О СЛАВИ ОПТИНЕ КНИЋ
 8. ОДЛУКА О СВЕЧАНОЈ ПЕСМИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 9. ОДЛУКА О ПРИСТУПУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КНИЋ
 10. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КНИЋ
 11. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 12. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ “ДОБРИЦА ЕРИЋ” У КНИЋУ
 13. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ
 14. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЦЕЦНОВНИКА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ – ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНОХ ВОДА, САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА
 15. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА РАДОВА НА РЕДОВНИМ ОДРЖАВАЊЕУ ПУТЕВА И КОМУНАЛНИХ УСЛОГА

Службени гласник број 02/2023 -03.03. 2023. године