ПочетнаСлужбени гласник – 2024. година

Службени гласник – 2024. година

Службени гласник број 10/2024 – 13.05.2024. године

АКТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ:

 1. Одлука о проглашењу дана жалости на територији општине Кнић

Службени гласник број 09/2024 – 07.05.2024. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. Одлука о усвајању Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина
  Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац
 2. Одлука о покретању поступка отуђивања непокретности из јавне својине општине Кнић
  путем јавног надметања –лицитације
 3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању аутобуских стајалишта у домаћем
  линијском превозу путника на територији општине Кнић
 4. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине
  Кнић за 2024. годину
 5. Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Кнић за
  2024. годину
 6. Решење о давању сагласности на Ценовник ЈКП „Комуналац“ Кнић за комуналне услуге –
  испоручену воду, одвођење и пречишћавање отпадних вода, сакупљање и одвожење
  смећа/a>
 7. Решење о давању сагласности на Ценовник радова на редовном одржавању путева и
  комуналнихуслуга ЈКП „Комуналац“ Кнић

Службени гласник број 03/2024 – 29.02.2024. године

АКТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

 1. Решење о другој измени Решења о оснивању Савета за координацију послова безбедности
  саобраћаја на путевима на територији општине Кнић

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. Одлука о констатовању престанка мандата одборнику Скупштине општине
  Кнић
 2. Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Кнић изабраним на
  локалним изборима одржаним 17. децембра 2023. године
 3. Одлука о образовању сталних радних тела Скупштине општине Кнић
 4. Одлука о образовању посебних радних тела Скупштине општине Кнић
 5. Одлука о Општинском већу општине Кнић
 6. Одлука о екстерној ревизији Завршног рачуна буџета општине Кнић за 2023. годину
 7. Одлука о допуни Одлуке о водоснабдевању и канализацији
 8. Одлука о утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и
  издавању потврде о смрти на територији општине Кнић
 9. Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине
  Кнић
 10. Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
  изворне надлежности општине Кнић

Службени гласник број 02/2024 – 02.02.2024. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. Закључак о усвајању Извештаја Изборне Комисије општине Кнић о спроведеним локалним
  изборима за избор одборника у Скупштини општине Кнић, одржаних 17. децембра 2023.
  године, број: 013-1922-80/2023-01 од 03.01.2024. године
 2. Решење о образовању Верификационог одбора
 3. Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Кнић изабраним на
  локалним изборима одржаним 17. децембра 2023. године
 4. Решење о избору председника Скупштине општине Кнић
 5. Одлука о начину обављања функције председника Скупштине општине Кнић
 6. Решење о избору заменика председника Скупштине општине Кнић
 7. Одлука о начину обављања функције заменика председника Скупштине општине Кнић
 8. Решење о постављењу секретара Скупштине општине Кнић
 9. Решење о избору председника општине Кнић
 10. Решење о сталном раду председника општине Кнић
 11. Решење о избору заменика председника општине Кнић
 12. Решење о сталном раду заменика председника општине Кнић
 13. Решење о избору чланова Општинског већа општине Кнић
 14. Одлука о начину обављања функције чланова Општинског већа општине Кнић
 15. Решење о престанку мандата одборницима изабраним на функцију