ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2009. година

Службени гласник – 2009. година

Службени гласник број 1/09 – 13.02.2009.год.

АКТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ КНИЋ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

 1. Пословник о раду Општинског већа општине Кнић
 2. Одлука број 011-1026/08-01, од 09.01.2009.године

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КНИЋ

 1. Статут Општинске библиотеке „Др Драгиша Витошевић” у Книћу

Службени гласник број 2/09 – 26.03.2009.год.

АКТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ КНИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 1. Одлука о проглашењу хитним радова на изградњи моста у Радмиловићу
 2. Одлука о оснивању Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић
 3. Одлука о изгледу грба и заставе општине Кнић и о начину употребе грба и заставе општине Кнић
 4. Одлука првој измени Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Кнић
 5. Одлука о првој измени Одлуке о месним заједницама
 6. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ”Вук Караџић” у Книћу
 7. Решење о првој измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ”Вук Караџић” из Кнића
 8. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ”Рада Шубакић” у Гружи
 9. Решење о првој измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ”Рада Шубакић’ ‘из Груже
 10. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ”Свети Сава” у Топоници
 11. Решење о другој измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ”Свети Сава” из Топонице
 12. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Средње школе у Книћу
 13. Решење о првој измени решења о именовању чланова Школског одбора Средње школе у Книћу
 14. Решење о именовању чланова Управног одбора Дечје установе ”Кнић” из Кнића
 15. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора ЈКП ”Комуналац” у Книћу
 16. Решење о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈКП ”Комуналац” у Книћу
 17. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, у Книћу
 18. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Буџетског фонда за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, у Книћу
 19. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад ”Кнић” у Книћу
 20. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад ”Кнић” у Книћу
 21. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације ”Кнић”, у Книћу
 22. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације ”Кнић”, у Книћу
 23. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Општинске библиотеке ”Др Драгиша Витошевић”, у Книћу
 24. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Општинске библиотеке ”Др Драгиша Витошевић”, у Книћу
 25. Решење о именовању председника, потпредседника и чланова Управног одбора Ватрогасног фонда општине Кнић, у Книћу
 26. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља ”Др Војислав Дулић”, у Книћу
 27. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља ”Др Војислав Дулић”, у Книћу

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 1. Одлука о начину употребе и коришћењу службених мобилних телефона

Службени гласник број 3/09 – 19.05.2009.год.

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 1. Статут Месне заједнице Баре
 2. Статут Месне заједнице Бајчетинa
 3. Статут Месне заједнице Борач
 4. Статут Месне заједнице Рашковић
 5. Статут Месне заједнице Кикојевац
 6. Статут Месне заједнице Бумбарево Брдо
 7. Статут Месне заједнице Врбета
 8. Статут Месне заједнице Честин
 9. Статут Месне заједнице Коњуша – Брестовац
 10. Статут Месне заједнице Суморовац
 11. Статут Месне заједнице Брњица
 12. Статут Месне заједнице Липница
 13. Статут Месне заједнице Пајсијевић
 14. Статут Месне заједнице Опланић
 15. Статут Месне заједнице Љубић
 16. Статут Месне заједнице Дубрава
 17. Статут Месне заједнице Губеревац
 18. Статут Месне заједнице Кнежевац
 19. Статут Месне заједнице Гунцати
 20. Статут Месне заједнице Драгушица
 21. Статут Месне заједнице Гружа-Грабовац
 22. Статут Месне заједнице Лесковац
 23. Статут Месне заједнице Љуљаци
 24. Статут Месне заједнице Претоке
 25. Статут Месне заједнице Забојница
 26. Статут Месне заједнице Топоница – Кусовац
 27. Статут Месне заједнице Вучковица
 28. Статут Месне заједнице Гривац
 29. Статут Месне заједнице Радмиловић
 30. Статут Месне заједнице Кнић
 31. Статут Месне заједнице Бечевица
 32. Статут Месне заједнице Балосаве
 33. Статут Месне заједнице Жуње

ИСПРАВКЕ

 1. Исправка Решења о првој измени Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Рада Шубакић“ из Груже
 2. Исправка Решења о разрешењу чланова Школског одбора „Свети Сава“ у Топоници

Службени гласник број 4/09 – 14.07.2009.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. План општег уређења за насељено место Bаре
 2. План општег уређења за насељено место Топоница
 3. План општег уређења за насељено место Губеревац
 4. План општег уређења за насељено место Гружа
 5. Одлука о првој измени Oдлуке о стипендирању студената са територије општине Кнић
 6. Одлука о одређивању полазне основице за утврђивање пореза на имовину физичких лица у 2009.години
 7. Одлука о другој измени одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Кнић
 8. Одлука о неангажовању екстерне ревизије за ревизију завршног рачуна буџета општине Кнић за 2008. годину
 9. Решење о разрешењу Арсенијевић Небојше са функције члана Општинског већа општине Кнић
 10. Решење избору Ђоровић Миодрага на функцију члана Општинског већа општине Кнић
 11. Решење о измени решења о избору Општинског већа општине Кнић број: 119-513/08-01, од 18.07.2008. године (Сл.гласник РС бр.80/08)
 12. Решење о именовању директора Општинске библиотеке ”Др Драгиша Витошевић” Кнић
 13. Решење о именовању директора Туристичке организације ”Кнић” из Кнића
 14. Решење о давању сагласности на Статутарну одлуку о првој измени Статута Дома здравља “Др Војислав Дулић”, број: 42/2009
 15. Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница у месним заједницама на територији општине Кнић
 16. Решење о именовању Комисије за спровођење избора у месним заједницама на територији општине Кнић

Службени гласник број 5/09 – 18.08.2009.год.

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. Правилник о звањима, занимањима, оцењивању запослених и постављених лица у Општинској управи
 2. Правилник о платама, додацима на плате, накнадама и другим примањима, постављених лица и запослених у Општинској управи општине Кнић
 3. Правилник о обрасцу службене легитимације лица која врше инспекцијски надзор на територији општине Кнић

Службени гласник број 6/09 – 10.09.2009.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. Одлука о утврђивању празника општине Кнић
 2. Одлука о првој измени Одлуке о установљењу општинских награда и других јавних признања општине Кнић
 3. Одлука о ауто-такси превозу на подручју општине Кнић Одлука о условима и начину организовања послова у обављању комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода
 4. Одлука о обезбеђивању права на помоћ у кући грађана и нормативима и стандардима за обављање делатности
 5. Одлука о трећој измени Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Кнић
 6. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић
 7. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић

Службени гласник број 7/09 – 20.11.2009.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ КНИЋ
 2. ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КНИЋ КОЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА “РАВНИ ГАЈ”
 5. ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКA О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ 2009.ГОДИНЕ
 7. ОДЛУКA О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 9. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА”У ТОПОНИЦИ
 10. РЕШЕЊЕ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА” ИЗ ТОПОНИЦЕ
 11. РЕШЕЊE О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”КНИЋ” У КНИЋУ
 12. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”КНИЋ” У КНИЋУ
 13. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ”КОМУНАЛАЦ” У КНИЋУ

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

АКТИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА

 1. СТАТУТ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ

ОСТАЛИ АКТИ

 1. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ (пречишћен текст)

Службени гласник број 8/09 – 29.12.2009.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА 2010.ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
 3. ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
 4. ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
 5. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА ПРИМЕРЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ СКУПОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ OДБОРА ЈКП “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД I – III 2010.ГОДИНЕ

АКТИ ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ „КНИЋ” ИЗ КНИЋА

 1. СТАТУТ ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ “КНИЋ” ИЗ КНИЋА