ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2016. година

Службени гласник – 2016. година

Службени гласник број 1/16 – 13.01.2016.год.

ИЗ РЕДАКЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА

 1. ИСПРАВКА

Службени гласник број 2/16 – 21.01.2016.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА 400 kV КРАГУЈЕВАЦ 2 – КРАЉЕВО 3 НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 3/16 – 05.02.2016.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. СТАТУТ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016.ГОДИНУ
 3. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016.ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ
 7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ У СТАЛНОМ САСТАВУ И О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ У СТАЛНОМ САСТАВУ
 8. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
 9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
 10. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦВЕТИЋ” ИЗ КНИЋА

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ БР.110-1674/15-01 КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 15.12.2015.ГОДИНЕ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 4/16 – 05.04.2016.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ У СТАЛНОМ САСТАВУ
 4. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ CASE, БР.19-01/16, ОД 02.02.2016.ГОДИНЕ

АКТИ ЈКП КОМУНАЛАЦ

 1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ CASE, БР.19-01/16, ОД 02.02.2016.ГОДИНЕ

Службени гласник број 5/16 – 09.04.2016.год.

АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
 2. ОБЈАВА

Службени гласник број 6/16 – 15.04.2016.год.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА O ОПРЕДЕЉИВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПОДРШКУ УЛАГАЊИМА
 3. ПРАВИЛНИК О II ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА (СПОРТСКИХ ДРУШТАВА, СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, КЛУБОВА И УДРУЖЕЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ) КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. ИЗМЕНE И ДОПУНЕ „ПОСЛОВНИКА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ“

Службени гласник број 7/16 – 03.05.2016.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КНИЋ КОЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 8/16 – 04.05.2016.год.

АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

 1. ЗАПИСНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ЗАПИСНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА НА ПОНОВЉЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 18. ДРАГУШИЦА И 30. ЉУЉАЦИ
 3. ЗАПИСНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ЗАПИСНИК О РАСПОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА
 5. РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНИХ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА, ОДРЖАНИХ 24.04.2016.ГОД И 01.05.2016.ГОД

Службени гласник број 9/16 – 06.06.2016.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, ИЗАБРАНИМ НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 24.04.2016.ГОДИНЕ И 01. МАЈА 2016.ГОДИНЕ
 2. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ КНИЋ: ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 9. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 10. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 11. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ КНИЋ: ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2016.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ПОСЛОВНИК О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 3. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КНИЋ БРОЈ: ОП-5/16, КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ, ДАНА 15.04.2016.ГОДИНЕ
 4. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ БР.110-650/16-01 КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 01.06.2016.ГОДИНЕ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА

 1. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник општине Кнић бр. 10/16 – 28.06.2016.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВИМ ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015.ГОДИНУ
 3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ
 4. ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОБНОВЕ МОСТОВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ПОКЛОНОМ
 7. ОДЛУКА О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

Службени гласник број 11/16 – 04.07.2016.год.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ БР.110-561/16-01 КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 28.06.2016.ГОДИНЕ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕM УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 12/16 – 15.07.2016.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВИМ ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ РАДА ВАТРОГАСНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ КНИЋ, У КНИЋУ
 3. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ЕВАЛУАЦИЈИ И АЖУРИРАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД 2010.-2020. ГОДИНЕ
 4. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД 2017.-2022. ГОДИНЕ
 5. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ ” КНИЋ ИЗ КНИЋА

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ И ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ

Службени гласник број 13/16 – 03.08.2016.год

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКA О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016.ГОД.
 2. ОДЛУКA О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ, У КНИЋУ
 4. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ, У КНИЋУ
 5. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”КНИЋ” У КНИЋУ
 6. ОДЛУКA О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО- ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У КНИЋУ

Службени гласник број 14/16 – 02.09.2016.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
 2. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
 3. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
 4. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ
 5. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”КНИЋ” У КНИЋУ
 6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”КНИЋ” У КНИЋУ
 7. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”КНИЋ” У КНИЋУ
 8. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”КНИЋ” У КНИЋУ
 9. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ”ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ” КНИЋ
 10. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ”ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ” КНИЋ
 11. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ”ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ” КНИЋ
 12. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ”ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ” КНИЋ
 13. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ”, У КНИЋУ
 14. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ”, У КНИЋУ
 15. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ” У КНИЋУ
 16. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ” У КНИЋУ
 17. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦВЕТИЋ” ИЗ КНИЋА
 18. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦВЕТИЋ” ИЗ КНИЋА
 19. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 20. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 21. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 22. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ
 23. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ВУК КАРАЏИЋ” У КНИЋУ
 24. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ВУК КАРАЏИЋ” У КНИЋУ
 25. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”РАДА ШУБАКИЋ” У ГРУЖИ
 26. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”РАДА ШУБАКИЋ” У ГРУЖИ
 27. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ
 28. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СВЕТИ САВА” У ТОПОНИЦИ
 29. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
 30. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРA СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ

Службени гласник број 15/16 – 19.09.2016.год.

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ И ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ

Службени гласник број 16/16 – 27.09.2016.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА
 3. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ОСНИВАЊУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ САМОЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
 4. ПРАВИЛНИК O ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОДРШКУ ОСНИВАЊУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ САМОЗАПОШЉАВАЊА
 5. ПРОГРАМ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ КНИЋ
 6. ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ КНИЋ

Службени гласник број 17/16 – 13.10.2016.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
 4. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ ” КНИЋ ИЗ КНИЋА
 5. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ ИЗ КНИЋА
 6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ ИЗ КНИЋА
 7. РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА ЗА ГРОБЉЕ
 9. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНУ ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ
 10. ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
 11. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА КОЈЕМ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ОКУПЉАЊЕ
 12. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
 13. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 1. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА САВЕТА И ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЗ КОЊУША-БРЕСТОВАЦ
 2. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОЊУША-БРЕСТОВАЦ

Службени гласник број 18/16 – 30.11.2016.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ 2016.ГОДИНЕ
 2. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ РАДА И ПОСТОЈАЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕЛУ И ПРЕУЗИМАЊУ ЊЕГОВИХ ПРАВА, ОБАВЕЗА И ПОСЛОВА ОД СТРАНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ РАДА И ПОСТОЈАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОПШТИНЕ КНИЋ И ПРЕУЗИМАЊУ ЊЕГОВИХ ПРАВА, ОБАВЕЗА И ПОСЛОВА ОД СТРАНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ
 7. СТРАТЕШКИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
 8. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 2017-2022
 9. ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ КНИЋ СА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ
 10. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 11. РЕШЕЊЕ
 12. РЕШЕЊЕ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ

АКТИ ЈКП “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ

 1. СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,КОМУНАЛАЦ,, СА П.О. КНИЋ
 2. ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ,, КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ
 3. ПОСЕБАН ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА

Службени гласник број 19/16 – 26.12.2016.год.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2017. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
 5. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
 6. OДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ПОКЛОНОМ
 7. ОДЛУКА О ДОДАТНОЈ ОБРАЗОВНОЈ, ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ У ОПШТИНИ КНИЋ У 2017. ГОДИНИ
 8. ОДЛУКА О МАНИФЕСТАЦИЈАМА И ПРОГРАМИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ КНИЋ
 9. ОДЛУКА О ДРУШТВЕНОЈ БРИЗИ О ДЕЦИ
 10. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРАВИЛНИК О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА (СПОРТСКИХ ДРУШТАВА, СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, КЛУБОВА И УДРУЖЕЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ) КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЈАМА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ БЕСПЛАТНО ДА КОРИСТЕ ПАРКИНГ МЕСТА НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
 3. ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2016. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕM УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. УПУТСТВО О РАДУ ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ КНИЋ