ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2021. година

Службени гласник – 2021. година

Службени гласник број 05/ 2021 -26.03. 2021. године

Службени гласник број 04/ 2021 -19.03. 2021. године

Службени гласник број 02/ 2021 -17.02. 2021. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

  1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ПО ОСНОВУ РАДА И ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КНИЋ
  2. ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ
  3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЧИШЋАВАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ ВОДА
  4. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
  5. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕНА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
  6. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ 2. РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
  7. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ – ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА, САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА